Post Vacant

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE, RECUPERĂRI

Update 03 martie 2017: Concursul va avea loc în data de 09 martie 2017, ora 10:00, la sediul RAADPFL Craiova.

CERINȚELE POSTULUI:

  • Licentiaţi studii juridice;
  • Experienţă de minim 2 (doi) ani în domeniul juridic inclusiv reprezentare în faţa instanţelor de judecată, atestată prin înscrisuri doveditoare a celor două condiții;
  • Să cunoască cadrul de organizare şi funcţionare al regiilor autonome de interes local;

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

  • Asistă și reprezintă interesele regiei în relațiile cu alte instituții  și cu terții;
  • Ia măsurile necesare pentru recuperarea creanțelor prin obținerea de titluri executorii și sprijină executarea acestora;
  • Promovează acțiuni în interesul regiei;
  • Redactează materiale și scrisori adresate autorităților centrale sau locale pe probleme de administrare domeniu public sau de fond locativ promovând chiar și procedura falimentului;
  • Reprezintă regia în litigiile în care este parte – reclamant/pârât.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie a certificatului de naștere;

i)        copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 01.03.2017.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE*:

1.Codul Civil(2009) actualizat;
2.Codul de Procedură Civilă(2013) actualizat;
3.Cod Penal şi Cod de Procedură Penală- noţiuni de bază;
4.Codul Muncii( Lg..nr 53/2003) actualizat;
5.Legea nr.114/1996 –actualizată;
6.Legea nr.112/1995;
7.Legea nr.10/2001;-regimul imobilelor naţionalizate
8.Legea nr 550/2002 – privind spaţiile comerciale şi de prestări servicii
9.Legea nr.554/2004- actualizată- Legea Contenciosului Administrativ;
10.Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale;
11.Legea nr.213/1998-actualizată;
12.Legea nr.341/2004;
13.Legea nr 90/2003modificată de Legea nr.48/2013;
14.Legea nr.85/2014 –procedura insolvenţei;
15.OUG nr.40/1999-privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

*Toată legislația va fi studiată în conformitate  cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până la data de 31.12.2016.