Post vacant Șef Birou Marketing, vânzări, organizare târguri și expoziții

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A UNUI POST ȘEF BIROU  MARKETING VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII  ÎN CADRUL CENTRULUI  MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

Studii superioare;

Cursuri acreditate în domeniul marketing;

Experiență minima în domeniul vizat – 2 ani;

Cunoștințe foarte bune în desfășurarea campaniilor de marketing;

Abilități de dezvoltarea planului de marketing multi –segment,project management;

Experiență în organizarea,implementarea și coordonarea campaniilor de marketing;

Foarte bune aptitudini de comunicare și prezentare,fluență verbală, dicție;

Cunoștiințe operare calculator;

Permis de conducere – categoria B.

 

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

Coordonarea activității în cadrul Biroului Marketing.Vânzări,Organizare Târguri și Expoziții;

Analiza concurenței și identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale produselor acestora;

Întocmirea planului de marketing;

Coordonarea proiectării și realizării campaniilor de marketing și PR;

Gestionarea paginilor web,rețelelor de socializare și strategii de promovare on-line;

Colaborarea cu mass-media și agențiile de publicitate;

Promovarea imaginii Centrului Multifuncțional Craiova,Centrului de Dezvoltare  Tehnologică și Excelență în Afaceri, Centrului de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Cercetare și Inovare și Business Center Sud Craiova;

Planificarea,implementarea și monitorizarea campaniilor de marketing;

Organizarea și participarea în numele campaniei la diferite evenimente, expoziții, etc.

 

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a)   cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)   copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)  copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)   cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;

f)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)   curriculum vitae;

h)   copie a certificatului de naștere;

i)     copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

 

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 22.11.2017.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129 A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă.

 

BIBLIOGRAFIE:

Noțiuni generale privind activitatea de marketing

Funcțiile marketingului

Principiile marketingului

Mediul de marketing

Segmentarea pieței

Organizarea departamentului de marketing

Responsabilitățile departamentului de marketing

Mix-ul de marketing

Strategia și planul de marketing

Elaborarea bugetelor de marketing

Tehnici de promovare și gestionare a imaginii

  1. Virgil Balaure – Marketing, Editura Uranus, București 2003
  2.  Philip Kotler – Managementul Marketingului – Editura Teora, București, 1997
  3. Bird Drayton – Marketingul direct pe înțelesul tuturor
  4. N. Paina (coord.) – Bazele Marketingului, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Cluj Napoca – 1996
  5. E. Niculescu – Marketing modern, Polirom, Iași – 2000
  6. V. Manole, M. Stoian, H. Dorobanțu – Marketing, Editura ASE, București, 2002