Post Vacant Inginer

CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER IN CADRUL BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Licentiaţi studii superioare în domeniul tehnic;
 • Abilităţi comunicare , coordonare, raportare
 • Abilităţi de analiză, sinteză şi adoptare a deciziilor cu promptitudine;
 • Capacitatea de a transmite cu claritate ideile şi planurile de acţiune;
 • Să cunoască cadrul de organizare şi funcţionare al  regiilor autonome de interes local;
 • Cunoștiințe operare PC.

RESPONSABILITĂTI  PRINCIPALE:

 • Desfășoară activități ce presupun derularea procesului de atribuire prin licitații publice în vederea  achiziționării a materiilor prime și materiale ale regiei;
 • Analizează din punct de vedere tehnic și selectează operativ ofertele optime de la furnizori prin compararea tuturor elementelor de calitate/specificații tehnice/preț;
 • Întocmește acorduri cadru de achiziții specificând toate aspectele referitoare la partea tehnică;
 • Întocmește fișa de date a achiziției.

ACTE NECESARE PARTICIPARII  LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie  a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar din care să reiese că nu are antecedente penale;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie  a certificatului de nastere;

i)        copie  a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Dosarele se depun la Registratura regiei pana la data de 14 noiembrie 2017.

Data sustinerii concursului se va afisa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • HOTĂRÂREA nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 • LEGEA nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire  a contractelor  sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii ,precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale  aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 • REGULAMENT din 14 iunie 1994 de recepție  a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora*) în baza  HOTĂRÂRII nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.