Post Vacant

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE PURTĂTOR DE CUVÂNT ÎN CADRUL BIROULUI RESURSE UMANE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. Pregatire profesională:
 • Licențiaţi studii superioare;
 • Experiență în media sau relații publice de minim 2 ani.
 1. Descrierea postului:
 2. Purtătorul de cuvânt desfășoară o multitudine de activități care vizează în ansamblu construirea imaginii publice, respectiv planificarea de programe specializate care încep cu analiza problemelor și oportunităților definirea scopurilor programului, recomandări și planificare de activități și, implicit, măsurarea rezultatelor activităților întreprinse în cadrul programului.

 3. Conținutul muncii purtătorului de cuvânt constă în:
  • activități de scriere și editare de materiale diverse;
  • relații cu media, ceea ce inseamna cultivarea și mentinerea   unor  relatii  bune de colaborare  cu mass-media;
  • comunicarea orală și eficientă cu indivizii și grupurile în cadrul întalnirilor, prezentărilor sau alte tipuri de evenimente  colective;
  • organizarea de evenimente speciale – conferințe  de presă, expoziții, “zile deschise”, competiții  și programe  de premiere   pentru   activități  deosebite, toate având ca scop  caștigarea atenției audiențelor specifice;
  • gestionare conturi de Social Media.
 4. Acte necesare participarii la concurs:
 5. a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
  c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
  d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) copie a certificatului de nastere;
  i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 12 iulie 2017.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Comunicarea – repere teoretice;
 2. Comunicarea interpersonală – schema generală a comunicării interpersonale;
 3. Comunicare mediatică;