Post vacant

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL BIROULUI CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DIN CADRUL RAADPFL CRAIOVA

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. Pregatire profesională:
 • Licențiaţi studii superioare economice

 1. Descrierea postului:
 • Perioada nedeterminată;
 • Răspunde de întocmirea corecta a evidentei spatiilor cu alta destinatie, destinatie terenuri aferente imobilelor, garaje,etc.
 • tine evidenta spatiilor locative, devenite libere si le comunica imediat catre Primaria Municipiului Craiova, in vederea repartizarii;
 • inventariaza spatiile ocupate abuziv si subinchiriate si face demersuri impreuna cu Compartimentul Juridic pentru intrare in legalitate.
 • răspunde de intocmirea corecta a contractelor de inchiriere la spatii locative cu alta destinatie, destinatie de locuinta, terenuri-curte, garaje,etc.
 • Recalcularea cuantumului chiriilor in functie de veniturile locatarilor conform H.G.310/2007, HCL 214/2007 la spatiile cu alta destinatie.
 • Intocmeste si tine la zi „fisa spatiului” pentru spatiile cu alta destinatie, spatiile cu destinatia de locuit, terenuri-curte, garaje;
 • Participa la actiunile de evacuare care se efectueaza la spatiile cu destinatie de locuinta, alta destinatie, garaje, impreuna cu persoana cu atributii pe executare silita;
 • Primeste si verifica actele necesare intocmirii contractelor de inchiriere la spatiile cu destinatie locuinta, alta destinatie, garaje, etc.si contractele de asociere, cu toate elementele necesare, le inregistreaza in registrul de evidenta, intocmeste note de comunicari, raspunzand de legalitatea si corectitudinea contractelor de inchiriere si asociere.
 • Raspunde si verifica lunar spatiile cu alta destinatie, informand in scris orice neregula constatata;
 • Are sarcina obtinerii de informatii cu privire la starea firmelor, informatii obtinute de la Oficiul Registrului Comertului, cu care regia se afla in litigii;
 • Raspunde de evidenta cererilor depuse de solicitanti in vederea repartizarii de spatii comerciale catre beneficiarii Legii nr. 341/2004, catre partide politice, asociatii,fundatii, o.n.g-uri,etc.;

 

 

 1. Condiții necesare pentru ocupare:
 • Persoană organizată, responsabilă și ordonată;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Cunoștiințe de operare pe calculator(MS Office)
 1. Acte necesare participarii la concurs:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să reiese că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de nastere;
 9. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 03.07.2017.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

 

BIBLIOGRAFIE:

1.Legea nr.112/1995, privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.

2.Normele de punere in aplicare ale Legii nr.112/1995.

3.Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata.

4.Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata.

5.Ordonanta de urgenta nr.43/2014, privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte.

6.Hotarea de Guvern nr. 310/2007, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

7. Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

8. Ordonanta de urgenta nr. 40/1999 actualizată privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

9. Ordinul nr.2861/2009, privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

10. Hotararea Consilului Local al Municipiului Craiova nr.88/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

11.Hotararea Consilului Local al Municipiului Craiova nr.170/24.11.2016, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.

12. Hotararea Consilului Local al Municipiului Craiova nr.214/31.05.2007, prin care s-au  aprobat tarifele de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat.

13. Legea nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare.