Post vacant

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL SĂLII POLIVALENTE CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii: superioare – automatică, calculatoare și electronică

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:
• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:
• Îndeplinirea atribuțiilor specific activității din cadrul sectorului automatizări-întreținere;
• Execută activitățile de producție a sectorului și răspunde prin măsurile pe care le ia de îndeplinirea calitativă și la termen a lucrărilor;
• Participă la activitățile ce se desfășoară in Sala Polivalentă;
• Asigură activitățile de mentenanță a sistemelor de automatizare;
• Propune soluții de înlocuire a proceselor;
• Asigură funcționarea sistemelor de automatizare în parametrii tehnici stabiliți.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 03.07.2017.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1. Standarde aplicabile în instrumentație și automatizări
2. Cunoștiințe avansate de baze de date, MySQL și PHP
3. Cunoștiințe hardware
4. Cunoștiințe PC Suita MS Office, programe și platforme specifice din domeniul automatizărilor
5. Cunoștiințe limba engleză avansat – limbaj tehnic specific.