Post Vacant

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii: superioare – horticultură/silvicultură

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:

 • Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
 • Urmărește și răspunde de aplicarea strictă a tehnologiei de execuție pentru fiecare specie în parte și răspunde de întreținerea corespunzătoare a zonelor verzi din cadrul sectorului de activitate;
 • Răspunde și ia măsurile care se impun în efectuarea lucrărilor care se impun penru protecția plantelor;
 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Săptămânal întocmește programul de lucru pentru formația pe care o coordonează;
 • Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate.

 
ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.A.D.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 26.04.2017.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Însămânțarea și îngrijirea gazonului
 2. Garduri vii
 3. Elemente de pedologie
 4. Arbori și arbuști ornamentali
 5. Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă