Post Vacant

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST ÎN CADRUL RAADPFL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:
• Licențiaţi studii superioare economice

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:
• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:
• Ține evidența analitică și sintetică a mijloacelor fixe din domeniul propriu și privat al regiei;
• Emite facturi către persoanele fizice ce dețin contracte de închiriere pentru locuințele din domeniul privat al unității administrative teritoriale, operand aceste facturi în softul contabil al regiei;
• Primește sub semnătură comunicările privind orice introducere, ștergere, modificăre de chirie sau alte date referitoare la chiriași, de la Biroul Contracte pentru a fi operate în calculator;
• Descarcă în balanță încasările zilnice;
• Pentru debitele mai mari de trei luni, are obligația de a face somații;
• Întocmește actele necesare pentru acționarea în instanță;
• Întocmește dispoziții de încasare pentru chirii;
• Calculează penalitățile conform contractului;
• Ține evidența contului Clienți vidanjare. Emite facturi conform centralizatoarelor de producție întocmite de sectorul tehnic, urmărind încasarea acestora conform clauzelor contractuale.
• Ține evidența condului 427 Rețineri remunerații pentru terți ce constă în contabilizarea tuturor dosarelor de executare, popriri, pensii alimentare, rate la diverse lucrări făcute în regie proprie;
• Ține evidența conturilor 421, 425, 426.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
• cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
• copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazier judiciar;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• copie a certificatului de nastere;
• copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Durata contractului este nedeterminată cu perioadă de probă.
Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 14.04.2017.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
5. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelormetodologice privind organizarea și conducereea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
6. Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.
7. Decretul nr 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă.
8. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea invemtarierii elementelor de natură, activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
9. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
10. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratelor de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.
11. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.