Post Vacant

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ARHIVAR ÎN CADRUL RAADPFL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii: medii și curs perfecționare – arhivar
 • Competențe operare PC, Windows, Office

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:

 • Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 cu privire la Arhivele Naționale și a instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente;
 • asigură legătura cu Direcția Județeană a Arhivelor Naționale;
 • verifică și preia de la compartimente dosarele constituite, întocmește inventarierea, asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din arhivă pe baza registrului de evidență;
 • pune la dispoziției, pe bază de semnătură, și ține evidența documentelor împrumutate;
 • organizează depozitul de arhivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996;
 • pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale documentele solicitate cu ocazia controalelor;
 • eliberează copii după documente numai cu aprobarea conducerii unității.

 

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie a certificatului de nastere;

i)        copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

 

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 03.04.2017.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 16/1996 republicată privind Arhivele Naționale;
 2. Legea nr. 138/2013 orivind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;
 3. Ordinul nr. 137/27.09.2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pt aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr 16/1996;
 4. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual;
 6. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă.