Post Inginer Zone Verzi

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii: superioare – agronomie – agricultură

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:

 • Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Întocmește rapoarte statistice privind protecția mediului în cadrul RAADPFL Craiova;
 • Asigură o bună relație de colaborare cu instituțiile de stat și private privind protecția mediului;
 • Asigură o bună relație cu Asociațiile de Proprietari/Locatari;
 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Răspunde de întocmirea la timp a documentelor primare pentru lucrările executate;
 • Stabilește modalitățile de executare a lucrărilor de specialitate;
 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate;
 • Implementează tehnologiile propuse;
 • Planifică necesarul de personal pentru punerea în aplicare a tehnologiilor de lucru;
 • Planificarea tehnologiilor și materialelor necesare pregătirii și întreținerii zonelor de lucru.

 

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie a certificatului de nastere;

i)        copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20.01.2017.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A. 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Elemente de pedologie
 2. Legea 195/2005 – Legea Mediului
 3. Matematică – formule de calcul pentru arii și suprafețe
 4. Cultura pajiștilor și plantelor furajere