Post Inginer Tehnic

CONDIȚIILE DE CONCURS ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL BIROULUI TEHNIC-PRODUCȚIE

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. Pregatire profesională:
 • Studii superioare de specialitate cadastru, geodezie și topografie;
 • Cunoștințe de cadastru și topografie;
 • Cunoștințe în citirea cărților funciare;
 • Cunoștințe avansate a programelor AutoCAD și Suitei Office;
 • Noțiuni despre aparatura GPS și stații totale cât ți utulizarea acestora;
 • Cunoștințe privind executarea măsurătorilor terestre cu ajutorul aparaturii din dotare și prelucrarea acestora;
 • Cunoștințe privind întocmirea documentațiilor  cadastrale conform ordinului nr. 700/2014 al Directorului general al ANCPI.

 

 1. ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c)      copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;

d)     copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      copie a certificatului de nastere;

i)        copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

 

Concursul se va desfașura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Dosarele se depun la Registratura regiei pana la data de 24.10.2017.

Data sustinerii concursului se va afisa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str.Brestei nr 129A.

 

TEMATICĂ, BIBLIOGRAFIE ȘI LEGISLAȚIE RELEVANTĂ:

 1. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul comun al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conșinutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
 4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în exravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică  și private a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificată prin  Legea nr.247/2005 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 197/2017 privind aprobarea Ordonanței de Urgență 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr 50/1991 privind autorizarea executărilor de construcții;
 10. Ordonanța de Urgență nr 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr 50/1991 privind autorizarea executărilor de construcții;
 11. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbaninsmului, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Cadastru, Editura Compress, București, 2013;
 14. Ghid de rezolvare a problemelor de topografie, Editura Cartea Universitară, București, 2007;
 15. Măsurători terestre – Fundamente, vol I, Editura Matrix Rom, București, 2002;
 16. Topografie, Editura Cartea Universitară 2007;
 17. Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă publicată în Monitorul Oficial al României 646 din 26 iulie 2006;
 18. Hotărârea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
 19. Hotărârea de Guvern 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.