POST DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

• Studii superioare
• Calificare profesională în marketing
• Cunoștințe operare calculator – nivel avansat
• Limbi străine – nivel mediu
• Abilități de comunicare ,prezentare și relaționare
• negociere,sinteză și convingere – nivel mediu
• Aptitudini necesare – ambiție ,perseverență,capacitate,seriozitate

PRINCIPALELE ATRIBUTII ȘI RESPONSABILITATI:

• Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții,stabilind perimetrul în care agentul /clientul urmează să expună;
• Colaborează cu Departamentul Administrativ pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
• Desfășoară deplasări la sediul potențialilor clienți sau parteneri atunci când este necesar ;
• Se ocupă de promovarea și ocuparea spațiilor de închiriat existente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova,Centrului de Dezvoltare și Excelență în Afaceri ,Centrului de Sprijin al IMM-urilor și Institutelor de Dezvoltare și Inovare ,Business Center Sud Craiova;
• Cunoaște serviciile și spațiile de închiriat existente,se informează permanent și își înnoiește cunoștințele privind schimbările de tarife și prețuri;
• Propune actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor existente în bazaunei fundamentări;
• Pune la dispoziția potențialilor clienți toate informațiile necesare în vederea închirierii spațiilor din cadrul Centrelor;
• Își însușește ,se informează și respectă deciziile ,notele interne,procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
• Vine cu propuneri de îmbunătățire a activității departamentului;
• Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți;
• Respectă modelele de contract avizate de Consilierul Juridic.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curiculum vitae;
h) copie a certificatului de naștere;
i) copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE:

1. Virgil Balaure – Marketing, Ed. Uranus, Bucuresti 2003
2. Florescu C. – Marketing, Ed. Marhetes, Grup Academia de Marketing si Management, Bucuresti 1992
3. Bird Drayton – Marketing direct pe intelesul tuturor, ed I, 2007
4. N. Paina – Bazele Marketingului, Univ. Crestina Dimitrie Cantemir, Cluj Napoca, 1996
5. Panzaru Florina – Manual de Marketing, ed. Ch. Beck, 2009

TEMATICA:

1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing
2. Funcțiile marketingului
3. Principiile marketingului
4. Mediul de marketing
5. Segmentarea pieței
6. Analiza SWOT
7. Organizarea departamentului de marketing
8. Responsabilitățile departamentului de marketing
9. Mix-ul de marketing
10. Strategia și planul de marketing
11. Elaborarea bugetelor de marketing
12. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă / test grilă și interviu prezentare plan marketing.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 26.02.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.
Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.