Expirat : CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE TEHNICIAN CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MUNCII DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII, P.S.I., APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ

CERINȚELE POSTULUI:

-Studii medii

– Certificat de absolvire – curs acreditat Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și Certificat de absolvire – Curs acreditat Protecția Muncii – 80 ore

– Cunoștințe de operare pe calculator: MS Office

– Abilități, calități și aptitudini necesare postului: adaptare, receptivitate, flexibilitate

– Cerințe specifice ( de exemplu : călătorii frecvente, delegări, detașări )

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţia muncii în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi  îmbolnăvirilor profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;
 • propune măsurile de prevenire corespunzătoare ,ce vor alcătui programul anual de protecția muncii,cu sprijinul instituțiilor de specialitate;
 • îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea ce se desfăşoară în acest domeniu;
 • urmăreşte respectarea întocmai a normelor de tehnica securităţii muncii specifice activităţii regiei;
 • controlează ,pe baza programului de activitate ,toate locurile de muncă,în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvire profesională;
 • întocmeşte situaţia locurilor de muncă cu grad mare de periculozitate;
 • organizează evidenţa documentelor cu privire la accidentele de muncă înregistrate şi bolile profesionale;
 • întocmeşte programul de măsuri privind protecţia muncii şi urmăreşte modul de folosire a fondurilor alocate;
 • elaborează instrucţiuni proprii de protecţia muncii;
 • propune și asigura acordarea echipamentului de protecție, a materialelor igienico –sanitare în conformitate  cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmește la termenele stabilite dările de seamă statistice cerute de conducerea unității;
 • asigură instruirea și informarea personalului în probleme de protecția muncii,prin cele trei forme de instructaj(introductiv general,periodic și la locul de muncă);
 •  evaluarea cunoștințelor dobândite în procesul de instuire prin teste,examinări,etc;
 • asigură efectuarea instructajului pe linie de protecţia muncii a salariaților, evaluând cunoștințele  dobândite în procesul de instuire prin teste,examinări,etc;
 • asigură aplicarea măsurilor de prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • participă la recepţia atelierelor şi secţiilor nou înfiinţate privind modul cum au fost asigurate măsurile de protecţia muncii şi P.S.I. şi urmăreşte obţinerea autorizaţiei de funcţionare;
 • răspunde de instruirea şi examinarea cadrelor cu atribuţii în domeniul P.M. şi P.S.I.;
 • organizează şi participă la verificarea cunoştinţelor de P.M. şi P.S.I.;
 • stabileşte împreună cu compartimentele interesate locuri de muncă pentru care, potrivit legii, se acordă sporuri de toxicitate şi program redus de muncă şi verifică modul de acordare a drepturilor cuvenite;
 • ţine evidenţa documentelor cu privire la accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale;
 • elaborarea anuală şi supunerea aprobării Consiliului de Administraţie a listelor cu beneficiarii de materiale igienico-sanitare conform legislaţiei în vigoare;
 • verificarea periodică a modului cum se foloseşte echipamentul de protecţia muncii şi de lucru conform prevederilor normativului republican şi departamentului de protecţia muncii;
 • efectuarea determinărilor de noxe împreună cu laboratorul de toxicologie, pentru stabilirea tuturor locurilor de muncă cu condiţii deosebite sau vătămătoare în vederea acordării de drepturi;
 • urmărirea modului cum se efectuează instructajele la locul de muncă şi asigurarea împreună cu secţiile de producţie a propagandei vizuale corespunzătoare prin afişe sugestive, instrucţiuni de P.M.;
 • colaborează cu serviciul medical pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor profesionale și fundamentarea programului de protecșia muncii;
 • colaborează cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractul colectiv de muncă;
 • răspunde de obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;
 • asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de apărare civilă;
 • respectă regulamentele în vigoare:
 • respectă deciziile conducerii ierarhic superioare în toate situațiile ce vizează sarcinile de serviciu;
 • îndeplinește sarcinile specifice postului, precum și alte sarcini ce au legatură directă cu activitatea desfasurată, la solicitarea șefului direct, cu respectarea regulamentelor în vigoare;
 • respectă regulile de disciplina muncii stabilite prin Regulamentul Intern si instructiunile specifice;
 • respectă ROI, ROF, norme PSI si SSM, Contractul Colectiv de Munca, Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM si procedurile operationale specifice postului.
 • menține permanent legătura cu  celelate departamente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  16.05.2023.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea desecuritate şi/sau sănătate la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de lucrători a echipamentelor de muncă;
 5. H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
 6. H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 7. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 8. H.G. nr.243/2013 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuțite în activitățile din sectorul spitalicesc și cel al asistenței medicale.
 9. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
 10. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

11.H.G.R. nr. 1739/ 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată prin HGR 19/2014;

12. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

13.Ordinul ministrului administraţieişi internelor nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

14.H.G.R. nr. 642 / 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor

administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

15.Ordinul ministrului administraţieişi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

16.Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P 118-99- aprobat prin ordinul nr.27/N/07.04.1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;

17.Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor” – indicativ I-7/2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011.

TEMATICA

1. Obligaţiile angajatorilor; Obligaţiile lucrătorilor; Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor conform Legii nr. 319/2006;

2. Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

3. Servicii de prevenire şi protecţie conform Hotărârii nr. 1.425 din 11/2006;

4. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 971/2006;

5. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.048/2006;

6. Obligaţiile angajatorilor conform Hotărârii nr. 1.146/2006;

7. Protecţia ochilor şi a vederii conform Hotărârii nr. 1028/2006;

8. Obligaţiile angajatorilor; Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor conform Hotărârii nr.1051/2006;

9. Obligaţiile angajatorului; Supravegherea sănătăţii conform Hotărârii nr. 1136/2006;

10. Obligaţiile angajatorilor. Servicii medicale profilactice conform Hotărârii Guvernului nr.355/2007.