Expirat : Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post vacant de registrator în cadrul Compartimentului Relații Publice și Registratură

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

 – receptivitate, flexibilitate, adaptabilitate

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Înregistrează corespondenţa primită şi o prezintă conducerii regiei pentru rezoluţionare;
 • Transmite corespondenţa sub semnătură în condica de repartizare către subunităţile şi compartimentele funcţionale;
 • Expediază corespondenţa către Primăria Municipiului Craiova pe bază de semnătură;
 • Păstrează ştampila regiei, veghează ca aplicarea acesteia să se facă numai pe semnăturile autorizate;
 • Primește corespondența, asigură confidențialiataea acesteia și a informațiilor către conducerea regiei;
 • Interacționează cu alte departamente ale regiei conform  cu cerințele de lucru;
 • Realizează alte sarcini la cererea conducerii regiei;
 • Rezolvarea promptă a solicitărilor venite din  partea conducătorului unității;
 • Utlizarea instrumentelor de comunicare din cadrul unității doar în scop profesional;
 • Respectarea secretului activității de serviciu impus de regulmuentul de ordine interioară;
 • Cunoașterea serviciilor oferite de regie;
 • Cunoașterea, respectarea și aplicarea programului de lucru și a procedurilor interne ale regiei;
 • Abilitatea de a lucra efectiv cu oamenii, de a se adapta diferitelor tipuri de persoane cu care interacționează;
 • Capacitatea de identificare și rezolvarea de probleme, promptitudine în oferirea răspunsurilor la întrebările primite;
 • Primește și conexează legăturile telefonice cu interioarele;
 • Informează conducerea regiei în legătură cu orice problemă apare, ținându-l la curent cu activitățile derulate;
 • Abilități bune de comunicare.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.A.D.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 10.10.2022.

             Selecția dosarelor va avea loc în data de 11.10.2022.

            Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 12.10.2022, ora 16:00; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

          Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 13.10.2022.

         Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

         1.Proba scrisă: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 14.10.2022, ora 10:00.

      Rezultatul probei scrise se afișează în data de 14.10.2022, la sediul regiei.

      Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul regiei, până la data de 17.10.2022, ora 16:00; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

      Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul regiei, în data de 18.10.2022.

    2. Interviul: se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 19.10.2022, ora 10:00.

         Rezultatul la interviu se afișează în data de 19.10.2022, la sediul regiei;

        Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 20.10.2022, până la ora 16:00; persoana de contact secretar ing. Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

       Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul regiei, în data de 21.10.2022

       Durata contractului de muncă aferent postului este determinată cu posibilitate de prelungire.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, modificată și republicată;
 2. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de acces public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulament UE 2016/679 GDPR.

TEMATICA:

    1.  Legea nr.53/2003-Codul Muncii, modificată și republicată-relații de muncă;

    2.  Evidența documentelor;

    3.  Păstrarea documentelor;

 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de acces public cu modificările și completările ulterioare;
 • Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Restricții;
 • Reguli corporatiste obligatorii.