Expirat : CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE PICTOR ÎN CADRUL SECTORULUI CREAȚIE/PRODUCȚIE ARTĂ URBANĂ

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare: arte plastice/arhitectură
 • Cunoștințe de operare pe calculator, programe grafice

Abilități, calități și aptitudini necesare postului: imaginație, seriozitate, ndemanare, viziune de ansamblu, planificare etape lucrari, schite de ansamblu, design

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 1. Proiecteaza, creaza, macheteaza, reproduce, finiseaza, asambleaza produse si elemente artistice de mobilier urban, elemente de butaforie din diverse materiale (lemn, metal, polistiren, etc), decorare artistica a elementelor de mobilier urban si constructii.
 2. Citeste si interpreteaza schite, desene tehnice, rapoarte tehnice, dezvolta, coordoneaza si monitorizeaza aspectele tehnice ale productiei.
 3. Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de productie la punctul de lucru repartizat, in deplina securitate si pentru realizarea integrala a masurilor de buna functionare, exploatare si intretinere a utilajelor si masinilor incredintate.
 4. Raspunde de realizarea lucrarilor repartizate.
 5. Se ingrijeste permanent de integritatea si buna functionare a uneltelor si dispozitivelor folosite in cadrul activitatii desfasurate.
 6. Manifesta o atitudine cooperanta si civilizata fata de personalul cu care intra in contact.
 7. Ia toate masurile pentru protejarea elementelor patrimoniale ale societatii , informand conducerea asupra neregulilor constatate.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și probă practică .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  03.11.2023.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este determinate cu posibilitate de prelungire.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Kassia Sinclaire – Culorile și viața lor secretă;
 • Paul Simpson – Codul culorilor;
 • M.J.Bartos – Arta murală interferențe vizual artistice + structuri compoziționale
 • Nicholas Ganz – Graffiti. Arta străzii pe cinci continente.

TEMATICĂ:

1.  Artă urbană;

    2.  Mobilier urban atipic.