Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post vacant de inginer în cadrul Serviciului Tehnic-Producție

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – specializare în domeniul horticol
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

– cunoştinţe de utilizare a sistemului de operare Windows,

– cunoştinţe avansate de utilizare a Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint,

– capacitate de analiză şi sinteză şi de găsire a unor soluţii,

– spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent,

– capacitate de adaptare, receptivitate, flexibilitate,

– capacitate de muncă în condiţii de stres,

– disponibilitate la program prelungit şi în zilele de sărbătoare etc.

– Cerinţe specifice (de exemplu: delegări, detaşări): permis de conducere categoria B, disponibilitate pentru delegaţii

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • întocmeşte devize pentru lucrările efectuate de secţiile/sectoarele din cadrul regiei şi devize ofertă pentru lucrări pe care regia le poate contracta, cu precădere cele specifice zonelor verzi;
 • întocmeşte contracte pentru lucrările executate către terţi;
 • arhivează contractele şi anexele la contract, actele adiţionale şi înregistrările aferente analizei, ofertei/comenzii şi contractului, precum şi devizele ofertă/situaţiile de lucrări;
 • participă împreună cu reprezentanţii Secţiei Zone verzi, la rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor primite de la cetăţeni şi întocmeşte răspunsuri la acestea;
 • întocmeşte documentaţia tehnologică în vederea normării şi calculaţiei de preţ;
 • întocmeşte situaţii de lucrări pentru beneficiari şi urmărește încasarea contravalorii lucrărilor realizate;
 • verifică centralizatoarele de producţie lunar şi urmăreşte decontarea producţiei realizate;
 • participă la verificarea comparativelor de materiale, manoperă, utilaj şi transport pentru activităţile desfăşurate de regie şi întocmeşte memoriul de analiză a acestora;
 • întocmeşte contracte pentru lucrările prestate către terţi şi urmăreşte încasarea lor;
 • participă la întocmirea de preţuri şi tarife pentru activităţile desfăşurate de regie;
 • informează superiorul ierarhic asupra problemelor care apar în desfăşurarea activităţii;
 • păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor;
 • se preocupă de asigurarea calităţii în cazul tuturor lucrărilor executate;
 • respectă regulile de SSM şi PSI la locul de muncă;
 • răspunde de respectarea şi aplicarea procedurilor, a criteriilor de calitate şi a termenelor de predare a lucrărilor;

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.AD.P.F.L. Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 10.06.2022.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr. 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE:

 1. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finanţate din fonduri publice;
  1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă – actualizată şi completată;
  1. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
  1. H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
  1. H.C.L. nr. 56/2006 privind activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;
  1. H.C.L. nr. 132/2006 prin care se aprobă caietul de sarcini privind activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi din Municipiul Craiova;
  1. Dendrologie – vol.I – Determinarea şi descrierea speciilor, autori: Conf. dr. ing. Nicolae Şofletea, Prep. ing. Lucian Curtu, Editura “Pentru viaţă”, Braşov, 2000;
  1. Dendrologie – Ediţia a II-a, autori: Prof. dr. E.G. Negulescu, Conf. Al. Săvulescu, Editura Agro-Silvica, Bucureşti;
  1. Tehnica culturilor silvice – Pepiniere, autori: Ing. Ştefan Ivăvescu, Editura Ceres, Bucureşti, 1976;
  1. Cultura arbuştilor ornamentali, autori: Dr. ing. Şt. V. Purcelean, Tehn. hort. T. D. Cocalcu, Editura Agro-Silvica, Bucureşti;
  1. Înmulţirea plantelor decorative, autori: Carmen Micu, Doina Anton, Editura Universitaria, Craiova, 2006;
  1. Arbori şi arbuşti ornamentali – Ediţia a II-a, autor: Dr. Radu Mateescu, Editura M.A.S.T. 2002;
  1. Silvicultura cu bazele geneticii forestiere, autori: Prof. dr. ing. Victor Stănescu, Conf. dr. ing. Nicolae Şofletea, Editura Ceres, Bucureşti, 1998;
  1. Lucrări de întreţinere în parcuri şi grădini, autor: Florin Petrescu, Editura Ceres, Bucureşti, 1983;
  1. Cultura trandafirilor, autor: Ing. V. Rusu, Editura Ceres, Bucureşti;
  1. Spaţii verzi, autor: Filofteia Negruţiu, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980;
  1. Sistemul de operare Windows;
  1. Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint.