CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CADRUL SERVICIULUI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare
 • Curs calificare Expert achiziții publice
 • Cunoștințe de operare pe calculator: MS Office  
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului: adaptare, receptivitate, flexibilitate

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

– Asigura achizitia de materii prime si materiale ca urmare a derularii procedurilor  

   de atribuire prin licitatii publice;

– Solicită oferte de pret de la furnizori in vederea determinarii valorilor estimate –

   intocmeste cereri de oferta, comenzi scrise si adrese catre furnizorii castigatori ai

   procedurilor derulate si asigura transmiterea acestora in timp util, prin posta/fax/   

   e-mail;

– Analizează si selecteaza operativ ofertele optime de la furnizori prin compararea

   tuturor elementelor de calitate/pret;

– Intocmește comenzile catre furnizori, pe baza referatelor de necesitate, cu

  indicarea termenelor de livrare, a modalitatii de plata si toate celelate clauze

  contractuale necesare stabilite prin procedura de atribuire selectata;

-Transmite detaliile referitoare la conditiile de livrare in vederea efectuarii receptiei;

-Tine legatura cu furnizorii in vederea asigurarii livrarilor de materiale in timp util;

-Participa la elaborarea programului anual de proceduri –licitatii publice,

  centralizand necesarele anuale inaintate de sectii/sectoare etc;

-Tine evidenta sumelor facturate corespunzatoare contractelor/acordurilor-cadru

  atribuite prin proceduri de achizitii publice, specificand data emiterii facturii,  

  obiectul achizitiei, pretul unitar, valoarea facturii si valoarea totala a facturilor

  emise de fiecare furnizor urmarind incadrarea in valorile maxime prevazute in

  contract si prezinta lunar situatia sefului direct;

-Tine legatura cu serviciul financiar privind platile/contractele cu furnizorii;

-Intocmeste acordurile cadru si contractele de achizitii, specificand toate aspectele

 referitoare la pret, cantitate, valoare;

– Intocmeste documentatia de achizitii publice in conformitate cu metodologia si

  legislatia in vigoare;

– Intocmește documentatiile pentru desfasurarea procedurilor organizatorice in

  vederea atribuirii de contracte de furnizare de produse, servicii si lucrari;

-Participa la intocmirea documentatiei de atribuire impreuna cu solicitantul

 achizitiei;

– Intocmeste fisa de date a achizitiei;

– Intocmeste anunturile de intentie/participare/atribuire, notificarile catre

  ANAP/SEAP/JOUE cu respectarea termenelor prevazute de lege;

-Intocmeste solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari,

 documente constatatoare primare si finale, comunicari privind rezultatul procedurii

 si le transmite catre operatorii economici participanti la procedurile de achizitii

 publice, in termenul legal, prin posta, fax si/sau e-mail;

– Intocmeste adrese catre operatorii economici participanti la procedurile de achizitii

  publice si le transmite in timp util, prin posta si fax/e-mail;

– Tine permanent legatura cu furnizorii, urmarind toate aspectele legate de modul de

  desfasurare a contractului;

– Colaboreaza la intocmirea fisei de date privind licitatiile publice ce se desfasoara;

– Intocmeste documente constatatoare pentru contractele care nu mai produc efecte;

– Intocmeste raspunsuri la adresele de solicitari primite, de ordin atat extern cat si

  intern;

– Consulta piata privind determinarea valorii estimate fara TVA a contractelor de

  achizitie publica;

-Consulta catalogul CPV pentru incadrarea corecta a

 produselor/serviciilor/lucrarilor ce urmeaza a fi achizitionate si raspunde de

 alegerea produsului/serviciului/lucrarii din catalogul SEAP;

– Intocmeste comenzile ferme pe baza referatelor de necesitate inaintate privind

  achizitia produselor/serviciilor, dupa consultarea pietei;

– Intocmeste fisa cantitativa si valorica pentru fiecare procedura de licitatie

 desfasurata, aferenta fiecarui furnizor;

– Centralizeaza lunar comenzile intocmite;

– Centralizeaza acordurile cadru si contractele subsecvente aferente procedurilor

  desfasurate;

– Confirma prin aplicarea stampilei serviciului facturile fiscale, dupa verificarea

  prealabila a comenzilor ferme intocmite;

– Indeplineste calitatea de presedinte/membru/secretar in diverse comisii pentru

  verificarea cunostintelor profesionale ale candidatilor pentru ocuparea diverselor

  posturi din cadrul unitatii, de selectionare a documentelor cu termenul de pastrare

 expirat, comisia de inventariere a materialelor;

– Realizeaza in platforma SICAP anunturi de publicitate, consultarea pietei pe baza

   referatelor de necesitate;

– Notifica in sistemul SICAP achizitiile realizate in afara catalogului electronic, pe

  baza comenzilor ferme intocmite/factura fiscala;

– Realizeaza in platforma SICAP corectii ale achizitiilor directe, pe baza de

  documente justificative;

– Consulta catalogul CPV pentru identificarea produselor pe baza referatelor de

   necesitate, totodata transmitand operatorilor de profil cereri de oferta de pret;

– Cunoaste legislatia in materie in vigoare, ghidul ANAP, ec.;

– Transmite diverse solicitari catre SEAP;

– Indeplineste calitatea de responsabil de procedura/presedinte/membru in comisiile

  de evaluare/analiza a ofertelor privind desfasurarea procedurilor de licitatie publica

  privind verificarea documentelor depuse de catre participantii ofertanti: DUAE,

  garantia de participare, propunere tehnica, propunere financiara, documente de

 calificare, intocmind cu aceasta ocazie lista de participanti, procese verbale de

 deschidere oferte, a raporturilor intermediare si finale, comunicarilor in fiecare

 etapa a procedurilor de licitatie publica.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  15.09.2023.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice, cu modificarile si completarile ulterioare

3.Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică

4. Legea nr. 101/ 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

5. Ordin ANAP 1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a

modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat

7.Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

8.Hotărârea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;

9.Ordonanța de Urgență nr. 114/09.07.2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.