Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post vacant de economist în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Încasări Numerar

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de economist
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

 – rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit, la muncă în echipă

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

-Ține evidența sintetică și analitică a conturilor 302.12 Materiale Sala Polivalentă, 303.12 Obiecte de inventar și folosință – Gestiunea Sala Polivalentă;

-Ține evidența contului 5328 Bilete Sala Polivalentă, 5328.1 Abonamente Sala Polivalentă, verificând lunar stocul de bilete și abonamente scriptic și faptic;

– Întocmește lunar declarația cu impozitul pe spectacole pentru vânzările de bilete și abonamente din cadrul Sălii Polivalente către Serviciul de Impozite și Taxe, înregistrând obligația în contabilitate;

 • Ține evidenţa contului 411 “Clienţi”: 4111.41, 4111.42, 4111.43, 4111.63 la Gospodărie Comunală;
 • Întocmeşte balanţa analitică şi efectuează analiza contabilă a contului la sfârşitul fiecărei luni;
 • Întocmeşte facturi conform centralizatoarelor de producţie întocmite de sectorul tehnic şi contractele privind lucrările efectuate la cimitire pe baza devizelor întocmite de Serviciul Tehnic-Producție;
 • Lunar, analizează producţia neterminată la gospodărie comunală şi semnează de realitatea acestora;
 • Urmăreşte încasarea clienţilor şi acţionarea în judecată atunci când nu plătesc pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la facturare;
 • Întocmeşte nota contabilă privind producţia la gospodărie comunală;
 • Ține evidenţa contului 472 “Venituri în avans” proveniţi din avansurile pentru lucrări depuse de populaţie pentru lucrările la cimitire;
 • Decide cu autoritate, după aprobarea prealabilă a şefului ierarhic;
 • Răspunde de înregistrarea corectă în evidenţa contabilă a operaţiunilor reflectate în documentele justificative cât şi de legalitatea documentelor ce stau la baza operaţiunilor contabile;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic superior şi de la conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  Curriculum vitae ;
 • Copie certificat de naștere;.
 • Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.AD.P.F.L. Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 03.05.2022.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este determinată cu posibilitate de prelungire.

BIBLIOGRAFIE:

-Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată actualizata.

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata.

-Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata.

-OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

-Ordinul nr3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat

-Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.

– Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

– Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

-Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

-Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice.

-Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, actualizată.

TEMATICA:

-Organizarea și conducerea contabilității.

-Obiectul legii privind finanțele publice locale.

-Obiectul legii  privind Codul fiscal, actualizata.

-Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

-Norme generale privind documentele financiar-contabile.

-Regulamentul operațiilor de casă.

-Obiectul legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

-Obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

– Obiectul legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

-Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

-Normele metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

-Obiectul legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.