Expirat : CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE, ÎNCASĂRI NUMERAR

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare economice – diplomă de licență – economist
 • Experiență în domeniul contabil minim cinci ani, de preferință soft contabil Petrescu  Gestwin și Contabwin
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

 – rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit, la muncă în echipă

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

– Răspunde de înregistrarea corectă în evidenţa contabilă a operaţiunilor

reflectate în documentele justificative cât şi de legalitate a documentelor   

ce stau la baza operaţiunilor contabile;

– Răspunde de conţinutul lucrărilor pe care le întocmeşte şi asigură

prezentarea acestora şefului de serviciu la termenele stabilite sau şefului

ierarhic superior;

         – Sarcinile de serviciu enumerate nu sunt limitate, răspunderea revenind şi

pentru realizarea oricăror dispoziţii primite din partea conducerii regiei;

        – Ține evidenţa sintetică şi analitică a contului 3021 “Materiale auxiliare”

– gestiunea Zone Verzi

       – Ține evidenţa contului 303.11 “ Obiecte de inventar în depozit şi

folosinţă”, întocmind fişele de operaţiuni diverse şi balanţa analitică,

punctajul lunar cu fişele de magazie, a obiectelor de inventar în deposit la

gestiunea Zone Verzi;

      – Ține evidenţa contului 5328 Bilete Sala Polivalentă, 5328.1 Abonamente

        Sala Polivalentă, verificând lunar stocul de bilete și abonamente scriptic și

       faptic;

     – Tine evidenta contului 4111,9 Clienți închirieri spațiu Sala Polivalentă;

     – Ține evidența contabilă a stocului de marfă de la Magazinul Zoofetărie din

       Parcul “Nicolae Romanescu”, a stocului de marfă de la Magazinul din

      Parcul Pedagogic, a stocului de marfă de la Magazinul din Grădina

      Botanică;

   – Întocmește lunar declarația cu impozitul pe spectacole pentru vânzările de

     bilete și abonamente din cadrul Sălii Polivalente către Serviciul de Impozite

     și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, înregistrând obligația în

     contabilitate și urmârind plata la timp a acesteia;

  – Emite facturile aferente situațiilor de prestări servicii în sistemul RO e-

    factura și transmiterea acestora prin SPV către ANAF.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  04.09.2023.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată.

BIBLIOGRAFIE:

– Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata;

– Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

– Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

– OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de

conturi si instructiunile de apicare a acestuia, actualizat;

– Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat;

– Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

– Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea

sistemelor moderne de plată;

– Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare

privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind

introducerea sistemelor moderne de plată;

– Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii;

– Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;

– Legea nr15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active

corporale si necorporale, republicata, actualizata.

TEMATICA:

– Organizarea si conducerea contabilitatii;

– Obiectul legii privind finantele publice locale;

– Obiectul legii privind Codul fiscal, actualizata;

– Norme metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii

institutiilor publice, Planul de conturi si instructiunile de aplicare a acestuia,

actualizat;

– Norme generale privind documentele financiar-contabile;

– Regulamentul operațiilor de casă;

– Obiectul legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

– Obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind

introducerea sistemelor moderne de plată;

– Obiectul Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare

privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind

introducerea sistemelor moderne de plată;

– Normele metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

-Normele metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in

patrimoniul institutiilor publice;

-Obiectul legii privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale.