CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ȘEF SERVICIU ÎN CADRUL SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL RAADPFL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

• Studii: superioare
• Atestat șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență (cod COR 541901) avizat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

APTITUDINI ȘI ABILITĂȚI:

• Comunicare, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de organizare, analiza si sinteza, gandire analitica, obiectivitate.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

• Controlează și urmărește modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind Prevenirea și Stingerea Incendiilor de către toți angajații;
• Acordă consultanță Biroului Administrativ, Biroul Automatizări, Întreținere, Birou Organizare Activități Cultural Sportive și Imagine din cadrul Direcției Baze- Sportive – Sala Polivalentă cu privire la reglementările legislative în vigoare și normele privitoare la Prevenirea și Stingerea Incendiilor;
• Asigură instruirea și informarea personalului tehnico-administrativ în probleme de Prevenirea și Stingerea Incendiilor;
• Asigură instruirea și informarea personalului tehnico-administrativ în probleme de Prevenirea și Stingerea Incendiilor prin cele trei forme de instructaj;
• Cercetează, înregistrează, declară și ține evidența accidentelor tehnice și a avariilor;
• Elaborează împreună cu conducerea RAADPFL Craiova, lista cu dotarea echipamentelor de protecție și de lucru a salariaților;
• Întocmește planul de intervenție în vederea Prevenirii și stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru;
• Întocmește întreaga documentație cu privire la obținearea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu, precum și a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere în practică a diferitelor activități ale RAADPFL Craiova – pentru toate punctele de lucru;
• Execută orice alte sarcini dispuse de conducerea RAADPFL- cu specific N.G.P.M. și I.S.U.
• Acoperirea riscurilor potențiale din sectoarele de competență atât din punct de vedere preventiv cât și operațional;
• Executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice;
• Corelarea performanțelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și gradul de periculozitate al situației de urgență, în vederea unei exploatări optime și cu eficiență maximă a acestora;
• Pregătirea și antrenamentul personalului;
• Respectarea Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr 96/2006, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii 481/2004 – art. 15.
• Să asigure organizarea corectă a activității pentru situații de urgență
• Să asigure coordonarea activității pentru situații de urgență
• Să asigure cercetarea activității de securitate
• Să analizeze în permanență zona alocată pentru găsirea de noi oportunități de colaborare;
• Să organizeze, să planifice, să evalueze necesarul de resurse: materiale, financiare, tehnice și tehnologice, umane, timp pentru fiecare beneficiar/proiect
• Să asigure menținerea capacității de acțiune a personalului de securitate
• Să realizeze controlul activității de securitate din obiectiv
• Să planifice activitatea proprie
• Să asigure programa și materialele necesare pregătirii continue a angajatilor din subordine
• Să se ocupe de coordonarea planificării activităților și măsurilor de protecție
• Să se ocupe de elaborarea documentelor specifice
• Să asigure activitați de mentenanță și service aferente sistemelor de detecție și alarmare efracție, supraveghere video, control/ admitere acces, pază perimetrala și a sistemelor și instalatiilor de semnalizare
• Să asigure testarea, evaluarea și punerea în funcțiune a sistemelor de detecție și alarmare efracție, supraveghere video, control/admitere acces, pază perimetrală și a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
• Să se ocupe de consilierea conducerii instituției pe probleme de securitate
• Să se ocupe de monitorizarea realizării măsurilor de protecție
• Să stabilească și să realizeze măsurile de protecție civilă a angajaților și bunurilor materiale proprii;
• Să conducă nemijlocit acțiunile de intervenție;
• Să aducă la cunostință de îndată accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alți angajați.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult o lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de nastere;
i) copie a certificatului de casatorie, daca este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.
Tipul probelor de concurs: probă scrisă-grilă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 07.05.2019.
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
2. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă.
3. Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
4. Ordinul nr.89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordinate.