CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

 1. CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
 • Studii în specialitatea horticultura, silvicultura sau peisagistica
 • Cunostinte de operare
 • Limbi straine
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: coordonare, receptivitate, flexibilitate, disponibilitate.
 • Cerințe specifice: lucru în echipă, disponibilitate la program prelungit.

 SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 • Coordonarea activității Formației Agrement

ATRIBUȚII:

 • Răspunde de întreaga activitate desfașurată de formație;
 • Întocmește programul de lucru și răspunde de ducerea acestuia la îndeplinire;
 • Ia măsuri pentru cunoașterea de către personalul din subordine a programului de lucru și a sarcinilor de serviciu;
 • Răspunde pe linia de PM și PSI pentru personalul din subordine, efectuând lunar instructajul în acest sens;
 • Face propuneri de organizarea producției și a muncii și le prezintă spre aprobare șefului de secție;
 • Întocmește pontaje pentru personalul din subordine și le avizează la șeful secției;
 • Întocmește necesarul de materiale, utilaje și forțe de muncă și răspunde de folosirea eficientă a acestora;
 • Ia măsuri adecvate bunei desfășurări a activității;
 • Răspunde de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine, propunând măsuri de corespunzătoare în cazuri de nerespectare;
 • Îndeplinește și alte sarcini primite de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII  LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studii în specialitatea horticultura, silvicultura sau peisagistica;
 4. copie a carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de nastere;
 9. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul.

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor contractuale. Tipul probelor de concurs: probă scrisă clasic și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 03/07/2018 ora 15:00.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă;
 2. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi ;
 3. Amenajare și întreținere spații verzi;
 4. Lucrări de pregătirea terenului;
 5. Plantarea arborilor , arbuștilor , trandafirilor și florilor;
 6. Semănatul gazonului și așternerea gazonului rulou;
 7. Îngrijirea plantaților;
 8. Lucrări executate pe căi publice cu circulație;
 9. Noțiuni de pedologie;
 10. Tratamente fitosanitare executate la plante dendrofloricole;
 11. Arboricultura și arhitectura peisageră .