Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea unui post de inginer în cadrul Biroului Contracte, Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Studii superioare: Inginer

Abilităţi: disponibilitate la program prelungit, muncă în echipă, rezistent la stres

Cunoștințe operare /programator calculator

Cerințe specifice: detașări

ATRIBUȚII:

 • Răspunde de întocmirea corectă a evidenței spațiilor cu altă destinație, destinația de locuință, terenuri aferente imobilelor;
 • Tine evidența spațiilor locative devenite libere și le comunică imediat către Primăria Municipiului Craiova, în vederea repartizării;
 • Inventariază spațiile ocupate abuziv și subînchiriate și face demersuri împreună cu Biroul Juridic pentru intrarea în legalitate;
 • Răspunde de întocmirea corectă a contractelor de închiriere la spațiile locative cu altă destinație, destinația de locuință, terenuri, curte, garaje;
 • Recalculează cuantumul chiriilor în funcție de veniturile locatarilor;
 • Informeaza Serviciul Financiar-Contabilitate cu privire la modificarile de chirii la spatiile locative cu destinatia de locuinta, alta destinatie, terenuri, garaje;
 • Intocmeste acte de constatare ca urmare a verificarilor pe teren;
 • Verifica in teren spatiile cu destinatia de locuinta, trimestrial;
 • Participa la actiuni de evacuare;
 • Primeste si verifica actele necesare intocmirii contractelor de inchiriere;
 • Primeste corespondenta distribuita de seful de birou;
 • Raspunde de executarea corecta, la timp si de calitate corespunzatoare a lucrarilor;
 • Se obliga sa raspunda prevederilor Legii 477/2004;
 • Raspunde de evidenta cererilor depuse de solicitanti in vederea repartizarii de spatii cu alta destinatie catre beneficiarii Legii 341, partide politice, asociatii, fundatii.

In afara de atributiile sus mentionate pot aparea si altele.

 • Zona:

str. A I Cuza

Str. 24 Ianuarie

Str. 13 Septembrie

Str Al. Macedonski

Str. Aries

Str. Banu Maracine

Str Buciumului

Str. Bucovina

Str. Calea Bucuresti

Str. CSN Plopsor

Str. CD Fortunescu

Str. Dezrobirii

Str. Eugeniu Carada

Str. Fratii Buzesti

Str. Fratii Golesti

Str. Frinarului

Str. Imparatul Traian

Str Lipscani

Str. N. Criveanu

Str. Mihail Kogalniceanu

Str. Mitropolit Firmilian

Str. Nanterre

Str. Nicolae Balcescu

Str. Oituz

Str. Romain Rolland

Str. Romania Muncitoare

Str. Simion Barnutiu

Str. Spaniei

Str. Theodor Aman

Str. Traian Demetrescu

Str. Vasile Alecsandri

Alte strazi aflate in zona arondata

CONDIȚII GENERALE :

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate ;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 05.12.2019.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.112/1995, privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuinte, trecute în proprietatea statului;
 • Normele de punere în aplicare a Legii nr.112/1995;
 • Ordonanța de urgență nr.43/2014, privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe;
 • Hotărârea de Guvern nr.310/2007, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2)practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative-teritoriale ale acestuia,precum și pentru locuintele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;
 • Legea nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință;
 • Ordonanța de urgență nr.40/1999 actualizată protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor cu altă destinație aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/24.11.2016, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale penttru anul 2017;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/31.05.2007, prin care s-au aprobat tarifele de bază minime/mp aferente spațiilor cu altă destinație din fondul locative de stat.