CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii medii în agronomie
 • Adaptare, receptivitate, flexibilitate
 • Disponibilitate la programul de lucru prelungit

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și protecția civilă;
 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul
 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora
 • Se preocupă de asigurarea calității lucrărilor executate
 • Răspunde de încadrarea corectă a operațiunilor executate în articole de norme de deviz și normă de muncă
 • Stabilește volumul de material dendrologic și floral necesar pentru plantare
 • Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii
 • Răspunde de oprirea execuției lucrării până la rezolvarea neconformităților
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară
 • Ține legătura în permanență cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute
 • Ține legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova și participă împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător
 • Rezolvă sesizările primate și raportează îndeplinirea celor sesizate
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Însușește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct
 • Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă
 • Îndeplinește și alte sarcini primate de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  14.11.2019, ora 16,00.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129 A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, relații de muncă.
 2. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zonele verzi.
 3. Amenajare și întreținere zone verzi
 4. Semănatul gazonului și așternerea gazonului rulou
 5. Lucrări de pregătirea terenului.
 6. Plantarea arborilor, arbuștilor, trandafirilor și florilor.
 7. Îngrijirea plantelor decorative
 8. Lucrări executate pe căi publice cu circulație

TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă
 2. Tehnologia de plantare la ruloul gazon
 3. Administrarea îngrășămintelor chimice
 4. Cositul mecanic al suprafețelor cu iarba
 5. Lucrări de întreținere la peluzele de gazon
 6. Întreținerea florilor anuale, bienale și perene
 7. Lucrări executate pe domeniul public