CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNTREȚINERE ASOCIAȚII LOCATARI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii medii horticole, silvice, agricole;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Domiciliul obligatoriu în municipiul Craiova;
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: Coordonare, Adaptare, Receptivitate, Flexibilitate

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă, în domeniul situațiilor de urgență;
 • Răspunde de întreaga activitate desfășurată de formație;
 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
 • Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Execută lucrări de întreținere și amenajare zone verzi pentru municipiul Craiova cât și pentru diverși beneficiari, la solicitările acestora;
 • Execută lucrări de combatere a dăunătorilor cu substanțe chimice și organice;
 • Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
 • Se preocupă de asigurarea calității tuturor lucrărilor executate;
 • Răspunde de încadrarea corectă a operațiunilor executate în articole de normă de deviz, normă de muncă și plata muncii;
 • Răspunde de utilizarea rațională a forței de muncă și a utilajelor din dotare;
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul sectorului pe care îl coordonează;
 • Stabilește volumul de material dendrologic și floral necesar pentru plantare;
 • Săptămânal întocmește necesarul de utilaje și mijloace de transport și răspunde de folosirea eficientă a acestora;
 • Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate;
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii;
 • Întocmește zilnic procese verbale de recepție a lucrărilor executate;
 • Întocmește săptămânal graficul cu lucrările care urmează a fi executate ;
 • Răspunde de oprirea execuției lucrării până la rezolvarea neconformităților;
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară;
 • Ține legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și participă împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate;
 • Ține legătura în permanent cu șeful ierarhic superior și raportează problemele  apărute;
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător;
 • Rezolvă sesizările primite și raportează îndeplinirea celor sesizate ;
 • Elaborează fișa postului pentru fiecare angajat din compartimentul pe care îl coordonează;
 • Întocmește fișe de evaluare pentru personalul din subordine;
 • Efectuează și răspunde de instructajul lunar pe linie de PM și PSI a personalului  din subordine;
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute;
 • Se preocupă de asigurarea materialului și echipamentului necesar;
 • Însușește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct;
 • Înaintea începerii oricărei operații ,este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă și să interzică salariaților de a lucra fără echipament de protecție;
 • Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă;
 • Să interzică prezența salariaților care au consumat (alcool, droguri etc) care pot altera abilitățile fizice și mintale;
 • Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa;
 • Îndeplinește și alte sarcini primite de conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.A.D.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă  scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 25.02.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei, nr 129 A.

TEMATICĂ:

 • Prevederi legislative din Codul Muncii – relații de muncă;
 • Tehnologia de plantare la ruloul de gazon ;
 • Administrarea îngrășămintelor chimice;
 • Cositul mecanic al suprafețelor cu iarbă;
 • Lucrări de întreținere la peluzele de gazon;
 • Întreținerea florilor anuale,bienale și perene;
 • Lucrări executate pe domeniul public.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 53/2003 – Codul Muncii,relații de muncă;
 • Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi;
 • Lucrări de întreținere spații verzi;
 • Lucrări de pregătirea terenului;
 • Plantarea arborilor,arbuștilor și trandafirilor;
 • Tehnologia de lucru la semănatul gazonului.