CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEȚARE ORAȘ

CERINȚELE POSTULUI:

Studii medii în domeniul horticol, silvic, agricol;
Diplomă de bacalaureat;
Domiciliul obligatoriu în municipiul Craiova;
Abilități, calități și aptitudini necesare: Coordonare, Adaptare, Receptivitate, Flexibilitate;
Disponibilitate la programul de lucru prelungit.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:Respectă normele de securitate și sănătate în muncă,în domeniul situațiilor de urgență;
Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
Întocmește necesarul de materiale și răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
Execută lucrări de întreținere și amenajare zone verzi pentru municipiul Craiova cât și pentru diverși beneficiari ,la solicitările acestora;
Execută lucrări de combatere a dăunătorilor cu substanțe chimice și organice;
Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
Se preocupă de asigurarea calității tuturor lucrărilor executate;
Răspunde de încadrarea corectă a operațiunilor executate în articole de normă de deviz,normă de muncă și plata muncii;
Răspunde de utilizarea rațională a forței de muncă și a utilajelor din dotare ;
Urmărește rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul sectorului pe care îl coordonează;
Stabilește volumul de material dendrologic și floral necesar pentru plantare;
Săptămânal întocmește necesarul de utilaje și mijloace de transport și răspunde de folosirea eficientă a acestora;
Răspunde de întocmirea la timp și corect a documentelor primare pentru lucrările executate;
Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii;
Întocmește zilnic procese verbale de recepție a lucrărilor executate;
Întocmește șăptămânal graficul cu lucrările care urmează a fi executate ;
Răspunde de oprirea execuției lucrării până la rezolvarea neconformităților;
Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară;
Ține legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și participă împreună cu acesta la recepția lucrărilor efectuate;
Ține legătura în permanent cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute;
Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător;
Rezolvă sesizările primite și raportează îndeplinirea celor sesizate ;
Elaborează fișa postului pentru fiecarea angajat din compartimentul pe care îl coordonează;
Întocmește fișe de evaluare pentru personalul din subordine;
Efectuează și răspunde de instructajul lunar pe linie de PM și PSI a personalului din subordine;
Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute;
Se peocupă de asigurarea materialului și echipamentului necesar;
Însusește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct;
Înaintea începerii oricărei operații ,este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă ,și șă interzică salariaților de a lucra fără echipament de protecție;
Are obligația de a controla personal și să se convingă de starea bună a utilajelor și sculelor folosite la locul de muncă;
Să interzică prezența salariaților care au consumat (alcool,droguri,etc)care pot altera abilitățile fizice și mintale;
Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa;
Îndeplinește și alte sarcini primite de conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:
cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
copie a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae model european;
copie a certificatului de naștere;
copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 15.07.2019
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129 A.

TEMATICĂ:
Prevederi legislative din Codul Muncii – relații de muncă;
Tehnologia de plantare la ruloul de gazon ;
Administrarea îngrășămintelor chimice;
Cositul mecanic al suprafețelor cu iarbă;
Lucrări de întreținere la peluzele de gazon;
Întreținerea florilor anuale,bienale și perene;
Lucrări executate pe domeniul public.

BIBLIOGRAFIE:
Legea 53/2003 – Codul Muncii,relații de muncă;
Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi;
Lucrări de întreținere spații verzi;
Lucrări de pregătirea terenului;
Plantarea arborilor,arbuștilor și trandafirilor;
Tehnologia de lucru la semănatul gazonului.