CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii medii
 • Adaptare, receptivitate, flexibilitate
 • Disponibilitate la programul de lucru prelungit

 PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Urmărește și răspunde de calitatea lucrărilor executate
 • Răspunde de întreaga activitate desfășurată
 • Participă la ședințe și dezbateri privind munca pe care o desfășoară
 • Ține legătura în permanență cu șeful ierarhic superior și raportează problemele apărute
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător
 • Intervine în situații de urgență pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Însușește și respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de șeful direct
 • Întocmește programul zilnic de lucrări și săptămânal
 • Întocmește programul orelor executate suplimentar
 • Ține legătura cu coordonatorii tuturor formațiilor din cadrul secției zone verzi
 • Raportează șefului secției orice problemă apărută și anunțată de coordonatorii formațiilor
 • Întocmește răspunsuri la sesizările primite în cadrul secției
 • Întocmește documente la nivelul secției primite de la șeful secției
 • Ține evidența și răspunde de condica de prezență la nivelul secției
 • Distribuie documentele primite de la șeful secției către formațiile secției zone verzi
 • Îndeplinește și alte sarcini primite de la conducerea secției și regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  20.02.2020, ora 16,00.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, relații de muncă.
 2. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zonele verzi.
 3. Amenajare și întreținere spații verzi
 4. Semănatul gazonului și așternerea gazonului rulou
 5. Lucrări de pregătirea terenului.
 6. Plantarea arborilor, arbuștilor, trandafirilor și florilor.
 7. Îngrijirea plantelor decorative

TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă
 2. Administrarea substanțelor de combatere a bolilor și dăunătorilor la gazon
 3. Administrarea mecanică a îngrășemintelor chimice
 4. Cositul mecanic al suprafețelor cu iarba
 5. Plantarea speciilor dendro floricole cu rădăcina nuda
 6. Lucrări executate în perioada repaosului vegetativ la arbori, arbuști, și garduri vii.