CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL BIROULUI CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii medii tehnice
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului – rezistență la stres, disponibilitate la program prelungit, la muncă în echipă

.PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

–  răspunde de întocmirea corectă a evidenței spațiilor cu altă destinație,                                                                                                     

     destinația de locuință, terenuri aferent imobilelor;

 • ține evidența spațiilor locative devenite libere si le comunică imediat către Primăria Municipiului Craiova, în vederea repartizării
 • inventariază spațiile ocupate abuziv și subînchiriate și face demersuri împreună cu Biroul Juridic, Executări Silite, Recuperări pentru intrarea în legalitate;
 • răspunde de întocmirea corectă a contractelor de închiriere la spațiile locative cu altă destinație, destinația de locuință, terenuri, curte, garaje
 • recalculează cuantumul chiriilor în funcție de veniturile locatarilor;
 • informează Serviciul Financiar-Contabilitate, Încasări Numerar cu privire la modificările de chirii la spațiile locative cu destinația de locuință, altă destinație, terenuri, garaje;
 • întocmeste acte de constatare ca urmare a verificărilor pe teren;
 • verifică în teren spațiile cu destinația de locuință trimestrial;
 • participă la acțiuni de evacuare care se efectuează la spațiile locative cu destinația de locuință, altă destinație, garaj, cu toate elementele necesare, le înregistrează în registrul de evidență, întocmește note de comunicări, răspunzând de legalitatea și corectitudinea contractelor;
 • primește și verifică actele necesare întocmirii contractelor de închiriere;
 • primește corespondența distribuită de șeful de birou și răspunde de respectarea termenului de rezolvare a corespondenței Legii 554/2004;
 • refuză în toate cazurile documentele care nu sunt conforme cu prevederile legislației in vigoare;
 • întocmește acte adiționale la contractele de închiriere la spațiile locative cu destinația de locuință, altă destinație, terenuri si garaje;
 • răspunde de verificarea lunară a spatiilor cu altă destinație, informând în scris orice neregulă constatată;
 • la solicitarea Serviciului Financiar Contabilitate prezintă copii xerox de pe contractele de închiriere și asociere a spațiilor locative cu destinație de locuință, altă destinație, terenuri, garaje, în vederea acționării acestora în instanță;
 • răspunde de executarea corectă, la timp și de calitate corespunzătoare a lucrărilor;
 • se obligă să răspundă prevederilor Legii 477/2004;
 • răspunde de evidența cererilor depuse de solicitanți în vederea repartizării de spații cu altă destinație către beneficiarii Legii 341/2004, partide politice, asociatii, fundații;
 • are sarcina obținerii de informații cu privire la starea firmelor, informații obținute de la ORC cu care se află in litigii;
 • răspunde tuturor solicitărilor Agenției Naționale de Restituire a Proprietatilor;
 • în afară de atributiile sus menționate, acestea pot fi suplimentate după caz.

    Zona:

 • Aleea Mamaia
 • Cartier Valea Roșie
 • Cartier Rovine
 • Str. 22 Decembrie 1989
 • Str. Ana Ipătescu
 • Str. Bujorului
 • Str. Caracal
 • Str. Corneliu Coposu
 • Str. Crișului
 • Str. Dimitrie Bolintineanu
 • Str. General Dragalina
 • Str. General Magheru
 • Str. George Breazul
 • Str. Gheorghe Chițu
 • Str. I.D.Sîrbu
 • Str. I.C. Frimu
 • Str. Ioana Radu
 • Str. Henri Coandă
 • Str. Matei Millo
 • Str. Milcov
 • Str. Mihail Barca
 • Str. Mihail Stoilov
 • Str. Părului
 • Str. Petre Carp
 • Str. Petru Rareș
 • Str. Rovinari
 • Str. Revoluției
 • Str. Sfinții Apostoli
 • Str. Tudor Vladimirescu
 • Str. Ulmului
 • Str. Vlad Țepes
 • Str. Vonicului

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.AD.P.F.L. Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 13.10.2021.

Rezultatul selecției dosarelor se afișează în data de 14.10.2021.

            Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 15.10.2021, până la ora.16,00; persoana de contact secretar. Tudor Nicoleta, telefon 0251.411214.

            Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 18.10.2021.

      Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 1. Proba scrisă se desfășoară la sediul RAADPFL Craiova, strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, în data de 19.10.2021, ora 11,00.

Rezultatul la  proba scrisă se afișează în data de 19.10.2021, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 20.10.2021, până la ora 16,00; persoana de contact secretar  Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul regiei, în data de 21.10.2021.

Interviul va avea loc în data de 22.10.2021, ora 11.00.

Rezultatul interviului se afișează în data de 22.10.2021, la sediul regiei.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, în data de 25.10.2021, până la ora 16,00; persoana de contact secretar Tudor Nicoleta, telefon 0251411214.

Durata contractului de muncă aferent postului este pe perioadă determinată de 3 luni.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.112/1995, privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință trecute in proprietatea statului.
 2. Normele de punere în aplicare ale Legii nr.112/1995.
 3. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată.
 4. Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, actualizată.
 5. Ordonanța de Urgență nr. 43/2014, privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuință.
 6. Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrative-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome.
 7. Legea nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta.
 8. Ordonanta de urgenta nr.40/1999 actualizata privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta.
 9. Ordinul nr.2861/2009, privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 10. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.88/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea spatiilor cu alta destinatie apartinand domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.
 11. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/24.11.2016, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.
 12. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/31.05.2007, prin care s-au aprobat tarifele de baza minime/mp aferente spatiilor cu alta destinatie din fondul locative de stat.
 13. Legea nr.341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.