CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SECRETAR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELAȚII PUBLICE ȘI REGISTRATURĂ

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii medii;
• Cunoaștere operare calculator;
• Cunoaștere limba engleză.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

• realizează activități de natură organizatorică interne;
• primește și conexează legăturile telefonice cu interioarele;
• primește și transmite note telefonice;
• asigură convocarea ședințelor de producție săptămânale;
• asigură, gestionează și organizează protocolul regiei;
• asigură confidențialitatea corespondenței și informațiilor către conducerea regiei;
• execută sarcinile primite de la conducerea regiei;
• asigură activitatea de relații cu publicul – programarea audiențelor;
• răspunde de primirea și expedierea corespondenței prin fax;
• asigură redactarea materialelor ce se solicită de conducerea regiei;
• respectă programul de lucru și regulamentul de ordine interioară;
• interacționează cu alte departamente ale regiei conform cerințelor de lucru;
• informează conducerea regiei în legătură cu orice problemă apare, ținându-l la curent cu activitățile derulate;
• întocmește rapoarte cu privire la ședințele operative de producție ori de câte ori este nevoie sau i se solicită acest lucru;
• confidențialitate și onestitate față de persoanele din interior/exterior cu care intră în contact;
• cunoașterea utilizării unui editor de text ( world ) navigare internet;
• abilități bune de comunicare;
• rigurozitate în îndeplinirea atribuțiilor de muncă;
• transmite corespondența sub semnătură în condica de repartizare către subunitățile și compartimentele funcționale;
• asigură că aplicarea ștampilei să se facă numai pe semnăturile autorizate;
• expediază corespondența către Primăria Municipiului Craiova pe bază de semnătură;
• asigură expedierea corespondenței la destinatari după rezolvare.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

• cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
• copie a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae model european;
• copie a certificatului de naștere;
• copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 01.04.2019.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129A.

TEMATICĂ:
• Legea 53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă, modificată și republicată;
• Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată;
• Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de acces public, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulament UE 2016/679 GDPR.

BIBLIOGRAFIE:
• Legea 53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă, modificată și republicată;
• Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată;
• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de acces public, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulament UE 2016/679 GDPR.