CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSTRUCTOR SPORTIV ÎN CADRUL R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

 • Să aibă studii superioare – Facultatea de Educație Fizică și Sport

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Să respecte programul de lucru
 • Să respecte N.G.P.M. și normele de protecție civilă
 • Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Informează Primăria municipiului Craiova/R.A.A.D.P.F.L. Craiova despre desfășurarea competițiilor sau jocurilor sportive, urmând ca reprezentanții acesteia să dispună măsurile prevăzute la art.15 din Legea nr.60/1991
 • Răspunde de adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Se asigură ca pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare sau promoționale sunt imprimate regulile ce trebuiesc respectate, materiale sau obiectele interzise a fi introduse în incinta Sălii Polivalente, precum și sancțiunile ce se aplică în caz de nerespectarea acestor reguli
 • Inițiază acțiuni de promovare a evenimentelor cultural-sportive ce se desfășoară în arena Sălii Polivalente
 • Primește și rezolvă la timp corespondența repartizată
 • Rezolvă problemele cu specific organizatoric ce decurg din audiențele cetățenilor sau ale salariaților din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive
 • Semnarea la cererea conducerii R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive a documentelor cu caracter organizatoric
 • Soluționează problemele apărute în activitatea R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive din punct de vedere organizatoric
 • Execută orice alte sarcini dispuse de conducerea R.A.A.D.P.F.L. Craiova-Direcția Baze Sportive cu specific organizatoric

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  29.10.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova din str. Brestei nr 129 A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii-relații de muncă
 2. Legea nr.319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă
 3. Legea nr.60/1991, privind organizarea și desfășurarea activităților publice
 4. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.