CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC-PRODUCȚIE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Diplomă inginer diplomat într-una din specialitățile electrotehnic/electromecanic, automatist
 • Instalare și configurare softuri specifice
 • Constituie avantaj cunoașterea de limbi străine
 • Abilități de muncă în echipă, munca în condiții de stres, disponibilitate la program prelungit
 • Constituie avantaj deținerea permisului de conducere categoria B

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Se documentează permanent pe teme de specialitate
 • Cunoașterea principalelor programe de operare
 • Elaborează și întreține aplicații de software și baza de date
 • Configurează aplicații necesare, testează aplicații și modifică programe
 • Întocmește rapoarte tehnice
 • Păstrează confidențialitatea informațiilor și a documentelor legate de angajator și angajații unității
 • Respectarea termenelor de execuție și a cerințelor de proiectare
 • Participă la dezbaterea din analiza ofertă/comandă/contract
 • Gestionează înregistrările de realizarea producției

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  25.10.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții-actualizată și completată.
 2. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată,
 3. Legea nr.319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României646/26 iulie 2006,
 4. Hotărârea de Guvern nr.1425/2006, pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006,
 5. Hotărârea de Guvern nr.955/2010, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1425/2006,
 6. Hotărârea de Guvern nr.28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
 7. Hotărârea de Guvern nr.300/2 martie 2006, privind cerințele minime de Securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile,
 8. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.27/31.07.2008 – Caietul de sarcini pentru activitatea de organizare și desfășurare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova,
 9. Ordonanța de Urgență nr.195/12 decembrie 2002, privind circulația pe drumurile publice – Republicare
 10. Legea nr.49/8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
 11. Manualul Tehnician Devize și Măsurători în Construcții editat de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor,
 12. Programarea calculatoarelor, Ingineria sistemelor de programe.