Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer, în cadrul Serviciului Tehnic-Producție

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare tehnice
 • Nivel ridicat cunoștințe operare pe calculator.
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

– cunoştinţe de utilizare a sistemului de operare Windows;

– cunoştinţe avansate de utilizare a Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint;

– capacitate de analiză şi sinteză şi de găsire a unor soluţii;

– spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent;

– capacitate de adaptare, receptivitate, flexibilitate;

– capacitate de muncă în condiţii de stres;

– disponibilitate la program prelungit şi în zilele de sărbătoare, etc.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • întocmeşte devize pentru lucrările efectuate de secţiile/sectoarele din cadrul regiei;
 • verifică centralizatoarele de producţie lunar şi urmăreşte decontarea producţiei realizate;
 • participă la verificarea comparativelor de materiale, manoperă, utilaj şi transport pentru activităţile desfăşurate de regie;
 • ţine evidenţa şi urmăreşte executarea şi raportarea lucrărilor de construcţii funerare;
 • întocmeşte contracte pentru lucrările prestate către terţi şi urmăreşte încasarea lor;
 • participă la întocmirea de preţuri şi tarife pentru activităţile desfăşurate de regie;
 • informează superiorul ierarhic asupra problemelor care apar în desfăşurarea activităţii;
 • păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor;
 • se preocupă de asigurarea calităţii în cazul tuturor lucrărilor executate;
 • respectă regulile de SSM şi PSI la locul de muncă;
 • răspunde de respectarea şi aplicarea procedurilor, a criteriilor de calitate şi a termenelor de predare a lucrărilor;
 • îndeplineşte şi alte sarcini primite de la şeful ierarhic sau de la conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  25.01.2021.

            Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 26.01.2021, la sediul regiei.

            Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 27.01.2021, până la ora.16,00.

             Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 28.01.2021.      

            Proba scrisă va avea loc în data de 29.01.2021, ora 9,00, la sediul regiei.                    

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – actualizată şi completată

2. Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

3. Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

4. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finanţate din fonduri publice

5. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

6. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă – actualizată şi completată

7. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006

8. H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006

9. Manualul “Tehnician devize şi măsurători în construcţii” editat de Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor

10. H.C.L. 56/2006 privind activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

11. Sistemul de operare Windows

12. Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint