CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC-PRODUCȚIE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare tehnice în domeniul IT
 • Permis conducere categoria B
 • Nivel ridicat cunoștințe operare/programare pe calculator.
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

 – administrarea reţelelor de calculatoare şi a bazelor de date

 – cunoştinţe avansate de instalare şi configurare a sistemelor de operare, de      

             configurare hard şi soft a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

           – capacitate de analiză şi sinteză şi de găsire a unor soluţii

           – spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent

           – capacitate de adaptare, receptivitate, flexibilitate

           – capacitate de muncă în condiţii de stres

           – disponibilitate la program prelungit şi în zilele de sărbătoare, etc.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • monitorizează, întreţine şi dezvoltă infrastructura şi serviciile IT ale regiei;
 • identifică şi remediază avariile apărute la sistemele şi echipamentele de reţea;
 • asigură asistenţa de specialitate tuturor utilizatorilor de internet, reţele şi echipament informatic din regie;
 • participă la elaborarea politicilor IT ale regiei, elaborează proceduri IT, acordă consultanţă în domeniu;
 • execută sarcini suplimentare legate de activitatea sa, doar dacă acestea sunt stabilite de persoane autorizate, pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 • informează superiorul ierarhic asupra problemelor care apar în desfăşurarea activităţii;
 • păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor;
 • în cazul în care sunt necesare intervenţii de specialitate (telefon, fax, centrală telefonică), se ocupă de rezolvarea problemelor luând legătura şi cooperând cu firmele prestatoare de servicii;
 • asigură consultanţă de specialitate în achiziţionarea de echipament tehnic, recomandând soluţii adecvate activităţii regiei;
 • asigură evidenţa licenţelor software existente/utilizate (registru de gestiune software);
 • întreţine reţeaua, sistemul de internet, dezvoltă infrastructura reţelei;
 • creează o strategie de back-up a tuturor datelor/informaţiilor din calculatoare;
 • se preocupă de asigurarea calităţii tuturor lucrărilor executate;
 • respectă regulile de SSM şi PSI la locul de muncă;
 • îşi desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi;
 • intervine în situaţii de urgenţă pentru eliminarea cauzelor apărute;
 • răspunde de respectarea şi aplicarea procedurilor, a criteriilor de calitate şi a termenelor de predare a lucrărilor;
 • rezolvă şi alte sarcini primite de la şeful ierarhic sau de la conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  20.08.2020.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

1. Sisteme de operare (Windows şi Linux) – definiţii, componente, clasificări, instalare, administrare

2. Reţele de calculatoare – instalare, administrare

3. Comunicaţii de date, servere de comunicaţii – instalare, administrare

4. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finanţate din fonduri publice

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă – actualizată şi completată

6. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

7. H.G. nr.955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 1425/2006.

8. H.C.L. nr.56/2006 privind activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova