CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI TEHNIC-PRODUCȚIE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare economice
 • Nivel ridicat cunoștințe operare pe calculator
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

– cunoştinţe solide de legislaţie financiar-contabilă şi de contabilitate financiară   

   şi de gestiune

– cunoştinţe de utilizare a sistemului de operare Windows

– cunoştinţe avansate de utilizare a Microsoft Office – Word, Excel

– capacitate de analiză şi sinteză şi de găsire a unor soluţii

– spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent

– capacitate de adaptare, receptivitate, flexibilitate

– capacitate de muncă în condiţii de stres

– disponibilitate la program prelungit şi în zilele de sărbătoare etc.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • întocmeşte devize pentru lucrările efectuate de secţiile/sectoarele din cadrul regiei;
 • verifică centralizatoarele de producţie lunar şi urmăreşte decontarea producţiei realizate;
 • verifică şi semnează comparativele de materiale, manoperă, utilaj şi transport pentru activităţile desfăşurate de regie;
 • în funcţie de consumurile din comparative întocmeşte rapoarte către şeful ierarhic;
 • verifică încadrarea corectă a articolelor de deviz conform normelor în vigoare;
 • participă la întocmirea de preţuri şi tarife pentru activităţile desfăşurate de regie;
 • păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor;
 • se preocupă de asigurarea calităţii în cazul tuturor lucrărilor executate;
 • respectă regulile de SSM şi PSI la locul de muncă;
 • răspunde de respectarea şi aplicarea procedurilor, a criteriilor de calitate şi a termenelor de predare a lucrărilor;
 • îndeplineşte şi alte sarcini primite de la şeful ierarhic sau de la conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.A.D.P.F.L.Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 21.08.2020.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, str. Brestei, nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
 5. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 31/1990 – a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – actualizată şi completată;
 8. Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 9. Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 10. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finanţate din fonduri publice;
 11. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 12. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă – actualizată şi completată
 13. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006
 14. H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
 15. H.C.L. nr.56/2006 privind activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 16. Microsoft Office – Word, Excel