CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR –CONTABILITATE , ÎNCASĂRI NUMERAR  

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare – diplomă de economist;
 • Minimum 3 ani vechime în domeniul financiar contabilitate;
 • Abilități de comunicare: rezistență la stres,disponibilitate la program prelungit;
 • Cunoștințe operare PC :Microsoft Office (Word,Excell),Internet Explorer.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Ține evidența agenților economici și a persoanelor fizice ce deţin locuințe închiriate;
 • Primeşte sub semnătură comunicările privind orice introducere, ştergere, modificare de chirie sau alte date referitoare la chiriaşi pentru a fi operate pe calculator, după care verifică aceste operaţii;
 • Descarcă în balanţă încasările zilnice;
 • Pentru o mai mare operativitate a lucrărilor în balanţă, se va descărca suma încasată şi ziua încasării;
 • Pentru debitele mai mari de trei luni la chirii locuinţe, are obligaţia de a face somaţii;
 • Lunar, constituie un dosar care trebuie sa cuprindă următoarele documente: situaţia debitelor din chirii; note de comunicare care oglindesc modificările lunii, privind titularii de contract; balanţe analitice de verificare;
 • Întocmeşte modul de calcul pentru chirii restante la solicitările locatarilor pentru întocmirea angajamentelor de plata;
 • Întocmeşte actele necesare pentru acţionarea în instanţă;
 • Întocmeşte dispoziţii de încasare pentru chirii;
 • În funcţie de constatările făcute la documentele primite sau întocmite, erori constatate, aduce la cunoştinţă directorului economic persoanele vinovate, propunerile şi ce se impune în vederea intrării în legalitate;
 • Calculează penalităţile conform contractului;
 • Tine evidenţa contului 401 “Furnizori” aferenţi utilităţilor unităţii;
 • Tine evidenta contului 427-Rețineri remuneratii pentru terți;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea unităţii și a şefului de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă  scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 04.01.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

TEMATICĂ:

 • Organizarea și conducerea contabilității;
 • Obiectul Legii privind finanțele publice locale;
 • Obiectul Legii privind Codul fiscal, actualizată.
 • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 • Norme generale privind documentele financiar-contabile;
 • Regulamentul operațiilor de casă;
 • Obiectul Legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Obiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Obiectul Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Normele metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice;
 • Obiectul Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 • Legea nr.571/200 3 privind Codul fiscal, actualizată.
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 • Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
 • Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 • Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, actualizată.