CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii economice finalizate cu diplomă de licență
 • Adaptare, receptivitate, flexibilitate
 • Disponibilitate la programul de lucru prelungit

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă normele de securitate și sănătate în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și protecția civilă;
 • Răspunde de conținutul lucrărilor pe care le întocmește și asigură prezentarea acestora șefului de secție la termenele prevăzute;
 • Se îngrijește de încasarea clienților facturați conform clauzelor contractuale;
 • Răspunde lunar de analiza producției neterminate de la pepinieră și seră;
 • Urmărește și efectuează devizele de lucrări din cadrul Secției Zone Verzi;
 • Întocmește comparativa de materiale a Secției Zone Verzi;
 • Verifică procesele-verbale și situațiile de lucrări întocmite de Secția Zone Verzi;
 • Colaborează cu Serviciul Tehnic-Producție pentru efectuarea tarifelor de lucrări;
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor economice din cadrul Secției Zone Verzi;
 • Colaborează și cu alte servicii din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic superior și conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  25.10.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată.
 2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
 3. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,
 4. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat.

TEMATICA:

 1. Organizarea și conducerea contabilității.
 2. Obiectul legii privind finanțele publice locale.
 3. Obiectul legii privind Codul fiscal, actualizată.
 4. Norme generale privind documentele financiar-contabile.