Condițiile și actele necesare participării la concursul pentru ocuparea postului vacant de economist în cadrul Secției Zone Verzi

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SECȚIEI ZONE VERZI

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare economice
 • Cunoștințe operare pe calculator
 • Abilități, calități și aptitudini necesare postului:

– coordonare, adaptare, receptivitate, flexibilitate

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Răspunde de conținutul lucrărilor pe care le întocmește și asigură prezentarea acestora șefului de secție la termenele prevăzute;
 • Se îngrijește de încasarea facturilor clienților conform clauzelor contractuale de la Secția Zone Verzi;
 • Răspunde lunar de analiza producției neterminate de la pepinieră și seră;
 • Urmărește și întocmește devizele de lucrări din cadrul Secției Zone Verzi;
 • Întocmește comparativa de materiale a Secției Zone Verzi;
 • Verifică procesele-verbale și situațiile de de lucrări întocmite de Secția Zone Verzi;
 • Colaborează cu Serviciul Tehnic-Producție pentru efectuarea tarifelor de lucrări;
 • Urmărește rezolvarea tuturor problemelor economice din cadrul Secției Zone Verzi;
 • Colaborează și cu alte servicii din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
 • Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic superior și conducerea regiei.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 18.06.2021.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr. 129 A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  1. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  1. Legea nr. 273/2006 – privind finan’ele publice locale, actualizată
  1. Ordinul nr.3512/2008, privind documentele financiar contabile, actualizat
  1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, relații de muncă.