CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare economice
 • Experiență în domeniul financiar-contabil minim 3 ani
 • Cunoștințe privind prelucrarea automată a datelor.

ABILITĂȚI NECESARE POSTULUI:

 • Comunicare
 • Capacitate de a lucra în echipă
 • Capacitate de organizare
 • Analiză și sinteză
 • Gîndire analitică
 • Obiectivitate

CERINȚE PENTRU EXERCITARE:

 • Inteligență
 • Integritate fizică
 • Atenție concentrată și distributivă
 • Inițiativă
 • Memorie vizuală
 • Spirit organizatoric
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Punctualitate
 • Fără antecedente penale

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Organizează și asigură ținerea corectă și la zi a evidenței contabile sintetice, analitice și subanalitice și a registrelor de contabilitate legale
 • Organizează și urmărește circulația și păstrarea documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, potrivit legislației în vigoare
 • Exercitarea controlului financiar preventiv în baza competențelor acordate
 • Întocmește și urmărește realizarea BVC anual, trimestrial și lunar
 • Întocmește balanța de verificare lunară și alte formulare periodice de sinteză
 • Coordonează și urmărește acțiunea de inventariere a patrimoniului.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de  27.10.2020.

            Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 28.10.2020, la sediul regiei.

            Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 29.10.2020, până la ora.16,00.

             Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 30.10.2020.      

             Proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2020, ora 8,30, la sediul regiei.                   

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
 4. O.U.G. nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv;
 5. O.M.F.P. nr.923/2014 – Norme privind exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale care desfășoară activitatea de control financiar preventiv
 6. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 7. H.G. nr.1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a noului Cod Fiscal
 8. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, republicată și actualizată
 9. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 10. Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 11. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare
 12. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare
 13. O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 14. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată cu modificările și completările ulterioare.