CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSULTANT ÎN MANAGEMENT ÎN CADRUL R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:

• Să aibă studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
• Să aibă capacitatea deplină de exercițiu
• Experiență profesională relevantă de minim 10 ani în domeniul financiar contabil și al controlului financiar
• Experiența profesională în funcții de conducere (director, contabil șef etc)
• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate
• Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

• Identificarea principiilor, rațiunilor și realităților informației prin scindarea datelor sau informațiilor în părți separate
• Observarea, recepționarea și obținerea din surse diverse a informațiilor necesare
• Să coordoneze activitatea de dezvoltare a noilor proiecte de management
• Să îmbunătățească strategia de management a directorului general
• Să identifice riscurile care pot apărea la nivelul funcționării regiei
• Să identifice și să asigure resurse pentru acoperirea nevoilor majore apărute la nivelul regiei
• Să coordoneze elaborarea politicilor și programelor pentru îmbunătățirea activităților regiei
• Să verifice modul de implementare a procedurilor operaționale existente la nivelul regiei
• Analizarea informațiilor și utilizarea logicii pentru a rezolva sarcinile și problemele legate de muncă
• Atenție la detalii și comprehensivitate în finalizarea sarcinilor postului
• Necesitatea corectitudinii și eticii
• Să cunoască principiile și practicile de contabilitate, ale piețelor financiare, ale sistemului bancar și de analiză și raportare a datelor și informațiilor financiare

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de naștere;
i) copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 16.04.2019.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

1. Enache C., Mecu, Economia politică vol.1,2. Ediția Fundația “România de mâine” București 2009.
TEMATICA:

1. Concepții și tendințe privitoare la management, etimologia și semnificațiile conceptului de management.
2. Procesul managerial – conceptul de proces managerial, esența și conținutul procesului managerial.