CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL  POSTULUI:

 • Asigurarea desfășurării activității juridice a Centrului Multifuncțional Craiova în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a Biroului Marketing, Vânzări, Organizare Târguri și Expoziții; elaborarea, implementarea și dezvoltarea strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în proiectele de finanțare.
 • Asigurarea aplicării corecte a legislației în vigoare.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență
 • Să aibă exercițiul drepturilor civile și politice
 • Experiență în domeniul juridic – minim 1 an
 • Cunoștințe IT – nivel mediu
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu
 • Nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă programul de lucru, procedurile interne ale biroului, prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară și Codului de Conduită și Etică;
 • Îndeplinește, în mod corespunzător, din punct de vedere calitativ și cantitativ sarcinile de serviciu stabilite de șeful Biroului Marketing, Vânzări, Organizare Târguri și Expoziții;
 • Respectă secretul de serviciu și confidențialitate privind activitatea și beneficiarii din centru, iar în relațiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului;
 • Redactează, avizează și contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părților, consimțământul, conținutul și data actelor încheiate;
 • Rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 • Avizează respectarea strictă a legalității de către toate compartimentele la toate nivelele din cadrul ;
 • Avizează asupra legalității contractelor economice, actelor juridice, precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a unității sau să aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia și licitații;
 • Ține evidența legislației specifice;
 • Face cunoscute modificările cu privire la legislația în vigoare actualizată tuturor membrilor biroului, dar și celorlalte compartimente;
 • Acordă consultații juridice;
 • Inițiază acțiuni judecătorești ( acolo unde nu sunt respectate prevederile contractelor de închiriere );
 • Înaintează documente către birourile executorilor judecătorești în vederea formării dosarelor de executare;
 • Ține legătura cu biroul executorului judecătoresc în vederea stăruirii în executare și asigură participarea reprezentanților la acțiuni efective de executare silită împreună cu executorul și agenți de ordine;
 • Asigură crearea condițiilor organizatorice necesare executării silite, ține registrul cu evidența hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile și regimul cu evidența executărilor silite;
 • Avizează referatele către Consiliul de Administrație în vederea încheierii de parteneriate, protocoale, acorduri de colaborare cu titlu gratuit, pe termen limitat, cu prsoanele juridice fără scop lucrative, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice;
 • În condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, întocmește un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actelor;
 • Ține evidența locurilor de muncă nou create din cadrul firmelor care închiriază spații din incinta celoe 4 Centre;
 • Se ocupă cu redactarea contractelor de închiriere privind înscrierea participanților la târguri și expoziții;
 • În ceea ce privește organizarea de târguri și expoziții se implică împreună cu ceilalți membri ai biroului pentru o mai bună desfășurare a evenimentelor;
 • Împreună cu Compartimentul Financiar-Contabil se asigură că toți participanții la târguri și expoziții  au achitat taxa de închiriere datorată, iar în ceea ce privește celelalte spații de închiriat din incinta celor 4 Centre se asigură că locatarii plătesc chiria conform contractelor aferente fiecărui spațiu, în caz contrar acționând conform prevederilor legale;
 • Cunoaște serviciile, procedura și spațiile de închiriat existente, se informează permanent și își înoiește cunoștințele privind scimbările de tarife;
 • Întocmește caietele de sarcini și contractele aferente spațiilor de închiriat;
 • Își însușește, se informează și respectă deciziile, notele interne, procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
 • Respectă prevedrile legislației în vigoare privind Protecția Muncii, PSI, și Protecție Civilă;
 • Înștiințează șeful de birou în cazul în care a luat la cunoștiință de existența unor nereguli, abateri care prejudiciază interesul Centrului;
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți;
 • Se ocupă cu centralizarea  și păstrarea tuturor documentelor juridice ce țin de Biroul Marketing, Vânzări, Organizare Târguri și Expoziții, punând la dispoziție atunci când este nevoie orice document solicitat de către șeful biroului sau manager;
 • Salariatul îndeplinește orice sarcină de serviciu stabilită de superiorul ierarhic , în termenii și condițiile impuse.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  R.A.A.D.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 28.10.2020.

            Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 29.10.2020, la sediul regiei.

            Eventualele contestatații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 30.10.2020, până la ora.16,00.

             Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 02.11.2020.      

             Proba scrisă va avea loc în data de 03.11.2020, ora 10,30, la sediul regiei.                   

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

TEMATICA:

      1.Codul civil (2009) actualizat

     2.Codul de Procedură Civilă (2013) actualizat

     3.Cod Penal și Cod de Procedură Penală – noțiuni de bază

     4.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată și  actualizată

    5.Legea nr.554/2004 – actualizată – Legea Contenciosului Administrativ

     6.Legea nr.85/2014 – Procedura insolvenței

     7.OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

BIBLIOGRAFIE:

     1.Codul civil (2009) actualizat

     2.Codul de Procedură Civilă (2013) actualizat

     3.Cod Penal și Cod de Procedură Penală – noțiuni de bază

     4.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată și  actualizată

     5.Legea nr.554/2004 – actualizată – Legea Contenciosului Administrativ