CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CASIER LA COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI ȘI AGREMENT – SECȚIA ZONE VERZI ÎN CADRUL R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii – minim liceale
• Disponibilitate la program de lucru prelungit

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

• Eliberează tuturor clienților bonuri de casă conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local
• Contabilizează fiecare bon eliberat, făcând rapoartele Zși PLU
• Depune zilnic încasările în casieria centrală în baza dispoziției de încasăre emisă de economistul din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate
• Obligatoriu afișează la vedere programul de funcționare, prețul biletelor și abonamentelor aprobat conform Hotărârii Consiliului Local, numele și prenumele casierului de serviciu, copie după certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, numărul de telefon de la Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență
• Are obligația să completeze la zi Registrul personal de bani și să-l semneze
• Sarcinile de serviciu enumerate nu sunt limitate, răspunderea revenind și pentru realizarea oricăror dispozișii primite din partea șefului ierarhic superior

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după caz;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de naștere;
i) copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 17.04.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova, din str. Brestei, nr 129 A.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, relații de muncă.
2. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
5. Legea nr.70/2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemului modern de plată.

TEMATICA:

1. Prevederi legislative din Codul Muncii – relații de muncă.
2. Gestionarea mijloacelor bănești și a altor valori.
3. Efectuarea încasărilor, evidența și păstrarea numerarului de către casier.
4. Documente care să ateste mijloacele bănești și decontările.
5. Obligațiile casierului.
6. Arhivarea și păstrarea documentelor financiar-contabile.
7. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă pentru încălcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor.