CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEŢARE ORAŞ

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE TEHNICIAN ÎN CADRUL SECŢIEI ZONE VERZI – SERVICIU ÎNFRUMUSEŢARE ORAŞ

CONDIŢII GENERALE:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Calificare profesională – studii agricole.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Răspunde de întreaga activitate desfăşurată de formaţie.
 • Urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor executate în baza contractului cu beneficiarul;
 • Întocmeşte necesarul de materiale şi răspunde de folosirea judicioasă a acestora;
 • Execută lucrări de întreţinere şi amenajare zone verzi pentru municipiul Craiova, cât şi pentru diverşi beneficiari la solicitarea acestora;
 • Execută lucrări de combatere a dăunătorilor cu substanţe chimice şi organice:
 • Caută să mărească randamentul personalului din subordine;
 • Se preocupă de asigurarea calităţii tuturor lucrărilor executate;
 • Răspunde de încadrarea corectă a operaţiunilor executate în norma de deviz, norma de muncă şi plata muncii;
 • Răspunde de utilizarea raţională a forţei de muncă şi a utilajelor din dotare;
 • Urmăreşte rezolvarea tuturor problemelor apărute în cadrul formaţiei pe care o coordonează;
 • Stabileşte volumul de material dendrologic şi floral necesar pentru plantare;
 • Săptămânal întocmeşte necesarul de utilaje şi mijloace de transport şi răspunde de folosirea eficientă a acestora
 • Răspunde de întocmirea la timp şi corect a documetelor primare pentru lucrările executate
 • Asigură rezolvarea sesizărilor primite din partea conducerii
 • Întocmeşte zilnic procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate
 • Întocmeşte săptămânal graficul cu lucrările care urmează a fi executate
 • Răspunde de oprirea execuţiei lucrării până la rezolvarea neconformităţilor
 • Participă la şedinţe şi dezbateri privind munca pe care o desfăşoară
 • Ţine legătura în permanenţă cu şeful ierarhic superior şi raportează problemele apărute
 • Ţine legătura cu inspectorul din cadrul Primăriei Craiova şi participă împreună cu acesta la recepţia lucrărilor efectuate
 • Asigură aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător
 • Rezolvă sesizările primite şi raportează îndeplinirea celor sesizate
 • Elaborează fişa postului pentru fiecare angajat din formaţia pe care o coordonează
 • Întocmeşte fişe de evaluare pentru personalul din subordine
 • Efectuează şi răspunde de instructajul lunar pe linie de PM şi PSI a personalului din subordine
 • Asigură toate măsurile privind aplicarea Legii nr.319/2006
 • Intervine în situaţii de urgenţă pentru eliminarea cauzelor apărute
 • Se preocupă de asigurarea materialului şi echipamentului necesar
 • Însuşeşte şi respectă procesul tehnologic de muncă stabilit de şeful direct
 • Înaintea începerii oricărei operaţii este obligatoriu să se indice procesul tehnic de muncă şi să interzică salariaţilor de a lucre fără echipament de protecţie
 • Are obligaţia de a controla personal şi să se convingă de starea bună a utilajelor şi sculelor folosite la locul de muncă
 • Să interzică prezenţa salariaţilor care au consumat (alcool, droguri, etc.) care pot altera abilităţile fizice şi mintale
 • Răspunde de integritatea oricărui salariat din subordinea sa
 • Îndeplineşte şi alte sarcini primite de la conducerea secţiei şi regiei

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaţionale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 20.12.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

    TEMATICA:

 1. Prevederi legislative din Codul Muncii – relaţii de muncă ;
 2. Tehnologia de plantare la ruloul de gazon;
 3. Administrarea îngrăşămintelor chimice;
 4. Cositul mecanic al suprafeţelor cu iarbă ;
 5. Lucrări de întreţinere la peluzele de gazon;
 6. Întreţinerea florilor anuale, biennale şi perene ;
 7. Lucrări executate pe domeniul public.

   BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii-relaţii de muncă;
 2. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate pentru zone verzi;
 3. Lucrări de întreţinere spaţii verzi;
 4. Lucrări de pregătirea terenului;
 5. Plantarea arborilor, arbuştilor, trandafirilor şi florilor
 6. Tehnologia de lucru la semănatul gazonului
 7. Tehnologia de îngrijire a plantelor dendrofloricole
 8. Lucrări executate pe căi publice cu circulaţie.