CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING,VÂNZĂRI,ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 Elaborarea, implementarea  și  dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor  prevăzuți în proiectele de finanțare.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare;
 • Calificare profesională ;
 • Cunoștințe operare / programare  pe calculator : nivel avansat;
 • Limbi străine: nivel mediu;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaționare, negociere, sinteză și convingere: nivel avansat;
 • Aptitudini necasare: ambiție,perseverență,capacitate,seriozitate;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii,de a se adapta diferitelor tipuri de persoane cu care interacționează;
 • Atenție la detalii,analiză și deducere logică;
 • Capacitate de culegere și sintetizare a informațiilor,de identificare și soluționare a problemelor;
 • Persoană ordonată și organizată;
 • Calmitate ,răbdare și promtitudine în oferirea răspunsurilor;
 • Rigurozitate și corectitudine în îndeplinirea atribuțiilor;
 • Prezență plăcută,tonalitate și exprimare caldă și politicoasă;
 • Capacități organizatorice;
 • Facilități de exprimare verbalală, scrisă.

 PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă programul de muncă,procedurile interne ale departamentului, prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară a Codului de Conduită Etică;
 • Îndeplinește în mod corespuzător,din punct de vedere calitativ și cantitativ sarcinile de serviciu stabilite de Coordonator Marketing sau Managerul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește periodic rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractele de finanțare;
 • Răspunde pentru calitatea raportărilor către superiorul ierarhic și pentru încadrarea în termenele stabilite:
 • Se ocupă cu crearea și actualizarea unei baze de date cu clienți și posibili clienți;
 • Se va ocupa cu planificarea și organizarea de evenimente în cadrul  Centrului  Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare de evenimente;
 • Elaborează bugete necesare organizării evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare de evenimente;
 • Elaborează bugete necesare organizării eventimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește fișele de client și mapele pentru fiecare eveniment;
 • Propune și dezvoltă politici de fidelizare a clienților;
 • Identifică soluțiile optime de promovare a spațiilor de închiriat și a evenimentelor organizate;
 • Promovează imaginea Centrului într-o manieră  pozitivă,proactivă și orientată  către client ,având bune cunoștințe  profesionale și respectând standardele de calitate;
 • Negociază condițiile încheierii parteneriatelor cu diverși agenți economici,fundații și instituții în vederea desfășurării în condiții optime a evenimentelor organizate;
 • Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții,stabilind perimetrul în care agentul/clientul urmează să expună;
 • Colaborează cu Departamentul Administrativ și Compartimentul Economic pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
 • Desfășoară deplasări la sediul potențialilor clienți sau parteneri atunci cand este necesar;
 • Se ocupă cu promovarea și ocuparea spațiilor de  închiriat existente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova ,Centrului de Dezvoltare și Excelență în Afaceri ,Centrului de Sprijin al IMM –urilor și Institutelor  de Dezvotare și Inovare , Business Center Sud Craiova;
 • Cunoaște serviciile și spațiile de închiriat existente ,se informează permanent și își înnoiește cunoștiințele privind schimbările de tarife și prețuri;
 • Propune actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor existente în baza unei fundamentări;
 • Pune la dispoziția potențialilor clienți toate informațiile necesare în vederea închirierii spațiilor din cadrul Centrelor;
 • Își însușește ,se informează și respectă deciziile,notele interne,procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
 • Vine cu propuneri de îmbunătățire a activității departamentului;
 • Respectă modelele de contract  avizate de Consilierul Juridic;
 • Respectă prevederile legislative din vigoare privind Protecția Muncii,PSI,și Protecție Civilă;
 • Se implică în soluționarea problemelor apărute în cadrul biroului ,a situației clienților sau evenimentelor desfășurate;
 • Înștiințează șeful de birou în cazul în care a luat la cunoștiință de existența unor nereguli ,abateri care prejudiciază interesul Centrului;
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți;
 • În cazul în care angajatul se află în concediu de odihnă ,concediu medical sau învoire ,responsbilitățile sale vor fi preluate de un alt coleg de birou,în funcție de decizia șefului de birou.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: test grilă și interviu – prezentare plan marketing.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 10.10.2018

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

TEMATICA:

 1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing;
 2. Funcțiile marketingului ;
 3. Principiile marketingului;
 4. Mediul de marketing;
 5. Segmentarea pieței;
 6. Organizarea departamentului de marketing;
 7. Responsabilitățile departamentului de marketing;
 8. Mix-ul de marketing;
 9. Strategia și planul de marketing;
 10. Elaborarea bugetelor de marketing;
 11. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Virgil Balaure – Marketing,Ed.Uranus,București 2003;
 2. Florescu C. – Marketing, Ed.Marhetes,Grup Academia de Marketing și Management,București 1992;
 3. Bird Drayton – Marketing direct pe întelesul tuturor,ed I ,2007;
 4. Paina – Bazele Marketingului,Univ.Creștină ‘’Dimitrie Cantemir’’,Cluj Napoca,1996;
 5. Pânzaru Florina – Manual de Marketing ,ed.Ch.Beck,2009.