CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

Elaborarea, implementarea  și  dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor  prevăzuți în proiectele de finanțare.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare de specialitate  sau studii superioare și cursuri de specializare în marketing;
 • Cunoștințe operare  pe calculator;
 • Experiență în domeniul vizat;
 • Cunoștințe foarte bune în desfășurarea campaniilor de marketing;
 • Foarte bune abilități de comunicare și prezentare, relaționare, negociere, sinteză și convingere;
 • Permis conducere – categoria B;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Capacități organizatorice.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă programul de lucru, procedurile interne ale biroului, prevederile Contractului  Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară a Codului de Conduită Etică;
 • Îndeplinește în mod corespuzător,din punct de vedere calitativ și cantitativ sarcinile de serviciu stabilite de șef Birou Marketing;
 • Întocmește periodic rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractele de finanțare;
 • Răspunde pentru calitatea raportărilor către superiorul ierarhic și pentru încadrarea în termenele stabilite:
 • Se ocupă cu crearea și actualizarea unei baze de date cu clienți și posibili clienți;
 • Se va ocupa cu planificarea  și organizarea de târguri și expoziții  în cadrul  Centrului  Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește proiecte cu propuneri de organizare  de evenimente;
 • Elaborează bugete necesare  organizării evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • Întocmește planul anual al evenimentelor ce se doresc a fi realizate în cadrul Centrului Multifuncțional;
 • Întocmește fișele de client și mapele pentru fiecare eveniment;
 • Propune și dezvoltă politici  de fidelizare a clienților;
 • Identifică soluțiile optime de promovare  a spațiilor de închiriat și a evenimentelor organizate;
 • Promovează imaginea Centrului  într-o manieră  pozitivă,proactivă și orientată  către client ,având bune cunoștințe  profesionale și respectând standardele de calitate;
 • Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții,stabilind perimetrul în care agentul/clientul urmează să expună;
 • Colaborează cu Departamentul Administrativ și Compartimentul Economic pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
 • Desfășoară  deplasări la sediul potențialilor clienți sau parteneri atunci cand este necesar;
 • Se ocupă cu promovarea și ocuparea  spațiilor de  închiriat existente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova ,Centrului de Dezvoltare și Excelență în Afaceri ,Centrului de Sprijin al IMM –urilor și Institutelor  de Dezvotare și Inovare, Business Center Sud Craiova;
 • Își însușește, se informează și respectă deciziile, notele interne, procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
 • Respectă prevederile legislative din vigoare privind Protecția Muncii, PSI și Protecție Civilă;
 • Înștiințează șeful de birou în cazul în care a luat la cunoștință de existența unor nereguli ,abateri care prejudiciază interesul Centrului;
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

 

 • Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: test grilă și interviu – prezentare plan marketing.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 22.06.2020

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.

TEMATICA:

 • Noțiuni generale privind activitatea de marketing;
 • Funcțiile marketingului ;
 • Principiile marketingului;
 • Mediul de marketing;
 • Segmentarea pieței;
 • Analiza SWOT;
 • Organizarea departamentului de marketing;
 • Responsabilitățile departamentului de marketing;
 • Mix-ul de marketing;
 • Strategia și planul de marketing;
 • Elaborarea bugetelor de marketing;
 • Tehnici de promovare și gestionare a imaginii;

BIBLIOGRAFIE:

 • Virgil Balaure – Marketing, Ed.Uranus, București 2003;
 • Florescu C. – Marketing, Ed.Marhetes, Grup Academia de Marketing și Management, București 1992;
 • Bird Drayton   – Marketing direct pe întelesul tuturor, ed I, 2007;
 • N.Paina – Bazele Marketingului, Univ.Creștină ‘’Dimitrie Cantemir’’, Cluj Napoca, 1996;
 • Pânzaru Florina – Manual de Marketing, ed. Ch. Beck, 2009.