CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE INGINER ÎN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE TEHNICĂ, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, PAZĂ – Centrul Multifuncțional Craiova

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

           Buna funcționare a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare tehnice;
 • Vechime în muncă: minim 1 an;
 • Cunoștințe de operare /programare pe calculator: Windows, Excel – nivel avansat;

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • verifică citirea controlului de apă, energie electrică și gaze;
 • verifică registrul de înscriere a parametrilor funcționali ai centralelor de tratare a aerului;
 • verifică registrul de bună funcționare a sistemului de climatizare și ventilație;
 • coordonează pornirea generatorului și verificarea numărului de porniri, cantități de motorină din rezervor și a orelor de funcționare;
 • coordonează verificarea instalațiilor sanitare, de către personalul autorizat din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • supraveghează verificarea capacității de umplere cu apă a rezervorului de incendiu și funcționarea pompelor din dotarea rezervorului;
 • supraveghează verificarea tehnică a hidranților interior și exterior;
 • supraveghează buna funcționare a subsistemelor de detecție și alarmare incendiu și subsistemului de sonorizare;
 • supraveghează verificarea capacității filtrelor din dotarea centralelor de tratare a aerului, gresarea lagărelor și întinderea curelelor de transmisie;
 • supraveghează verificarea instalației de desfundare;
 • supraveghează verificarea funcționării lifturilor de persoane și de marfă;
 • asigură verificarea prizelor de pământ și a instalației de paratrăsnet;
 • participă la buna desfășurare a evenimentelor  din cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
 • urmărește aplicarea programului de instruire P.S.I și S.S.M transmis de Compartimentul Protecția Muncii –Situații de Urgență –Protecție Civilă al RAADPFL Craiova;
 • asigură evaluarea cunoștințelor dobândite în procesul  de instruire, prin teste, examinări etc;
 • asigură aplicarea măsurilor de prevenirea și stingerea incendiilor;
 • asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de apărare civilă;
 • colaborează permanent cu Compartimentul Protecția Muncii – Situații de Urgență – Protecție Civilă al RAADPFL Craiova;
 • să respecte prevederile legislative în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă .P.S.I  și protecție civilă ,urmărind obținerea autorizațiilor ISU,PSI și Protecție Civilă;
 • să respecte prevederile CCM,ROF,ROI și Codul de Conduită Etică;
 • să păstreze confidențialitatea datelor la care are acces;
 • respectă procedurile operaționale la nivel de Centrul Multifuncțional Craiova și RAADPFL;
 • decide cu autoritate după aprobarea prealabilă a șefului ierarhic.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale Ocuparea Posturilor Aferente Funcțiilor Contractuale și Prezentarea la Post pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la registratura regiei până la data de 23.10.2020, ora 12:00.

 Data selecției dosarelor va fi în data de 27.10.2020, ora 12:00.

 Data concursului va fi în data de 30.10.2020, ora 12:00, la sediul RAADPFL Craiova.

 Data interviului va fi în data de 04.11.2020 ora 12:00, la sediul RAADPFL Craiova.

    Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă 30 de zile;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr.53/2003 republicată – Codul Muncii;
 • Legea nr.333/2003 ,,Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor‘’ republicată Monitorul Oficial, Partea 1, nr.189 din 18 martie 2014;
 • HG 301/2012 ,,Norme metodologice de aplicare a Legii 333/2003’’ cu modificările aduse de HG.1002/2015 și rectificările ulterioare;
 • Legea nr.307/2006 ,,Privind apărarea incendiilor’’, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.319/2006,, Privind securitatea și sănătatea în muncă’’, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 ,,Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice’’;
 • HG 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității în Muncă nr.319/2006, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție  a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu toate modificările și completările ulterioare.