Expirat : CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare economice – 5 ani vechime în funcția de economist;
 • Certificat absolvire curs inspector/referent resurse umane, acreditat de Ministerul Muncii

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

– Participa la întocmirea Contractului Colectiv de Muncă ;

– Participa la stabilirea normelor de structura ,normelor de muncă si normativelor de personal pe care aplica si le urmareste pe parcursul aplicarii lor in vederea imbunatatirii;

– Participa la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară și Regulmentului de Organizare și Funcționare ;

– Stabileste necesarul pentru calificarea ,recalificarea sau policalificare in cadrul regiei pe meserii si specialitati ;

 • Intocmeste situatiile statistice solicitate la termenele stabilite ;
 • Ia masuri si urmareste aplicarea in bune conditii a sistemului de salarizare aprobat prin Contractul Colectiv de Muncă;
 • Verifica datele din documentatiile de acordare a premiilor si respectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă ;
 • Verifica prin sondaj lucrarile la punctele de lucru ;
 • Intocmeste raportul de activitate al regiei in colaborare cu toate sectoarele de activitate si compartimentele functionale ;
 • Indeplineste orice alte sarcini date de seful ierarhic superior sau conducere;
 • Participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli partea de salarizare;
 • Tine evidenta hotararilor Consiliului Local al Municipiului Craiova ;
 • Intocmeste adresele de inaintare a HCL pentru birouri si sectii ;
 • Comunica Primariei Municipiului Craiova modul de indeplinire a hotararilor;
 • Intocmeste adresele privind modul de indeplinire a HCL si le transmite birourilor si sectoarelor vizate ;
 • Elibereaza legitimatii ptr salariatii regiei pe care le vizeaza seful de serviciu si Directorul General ;
 • Calculeaza indicatorii de performanta din contractul de mandat al Directorului Directiei Baze Sportive pe baza de comunicare de la Serviciul Financiar Contabiltate a gradului de realizare a acestora din contractul de mandat , in vederea stabilirii indicelui de realizare ;
 • Comunica cu Compartimentul Beneficii de Asistență Socială din cadrul Primăriei;
 • Transmite pontajele catre sectoarele unde urmeaza ca persoanele apte sa presteze munca in folosul comunitatii ;
 • Intocmeste programul cu locatiile unde persoanele participante urmeaza sa presteze actiuni si lucrari de interes local ;
 • Predă Programul cu locatiile la Compartimentul Beneficii de Asistență Socială din cadrul Primăriei in vederea verificarii acestora ;
 • Tine evidența pontajelor si Dispozitiilor, iar dupa prestarea activitatiilor preda pontajele personal la adresa mentionata mai sus ;
 • Intocmeste Planul de actiuni de interes local , anual pentru a fi supus aprobarii Consiliului Local si il preda Compartimentul Beneficii de Asistență Socială din cadrul Primăriei;
 • Tine evidenta hotararilor Consiliului de Administratie ;
 • Intocmeste biletul de banca pentru personalul Tesa si Sala Polivalenta
 • Intocmeste actele aditionale la contractele de mandat ale directorilor la indrumarea sefului de serviciu ;
 • Intocmeste bonul de consum pentru Serviciul Resurse Umane si Salarizare , pe care il vizeaza la Servicilul Tehnic Productie si Serviciul Financiar Contabilitate apoi il predau gestionarului;
 • Elaboreaza Procedura Operationala privind ocuparea posturilor aferente functiilor contractuale ;
 • Face parte din comisiile de concurs / promovare personal în calitate de secretar /membru ;
 • Primeste dosarele de concurs ,executa resp. contestatiile dupa caz ;

– Convoaca membrii comisiei de concurs la solicitarea presedintelui comisiei ;

 • Intocmeste redacteaza si semneaza alaturi de comisie intreaga documentie resp. procesul verbal al selectiei dosarelor ,raportul final al concursului ;
 • Asigura transmiterea / afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului rezultatul eventualelor contestatii;
 • Completeaza formularul S 1100 pe care il transmite Primariei Craiova;
 • Arhiveaza documentele personalului tesa in dosarele personale (decizii , acte adtionale , etc.);
 • Elaboreaza anuntul pentru ocuparea unui post vacnt pe care il transmite persoanei responsabile cu publicarea pe site ul regiei atunci cand are calitate de secretar într-o procedură ;
 • Descarca corespondenta serviciului Resurse Umane si arhiveaza adresele in dosarul de corespondenta trasmitand cererile de concediu ale salariatilor si adresele de la Probatiune catre Personal trecandu le in condica ;
 • Verifica pontajele lunare la Sector Siguranta Circulației, Sector Întreținere Reparații Strazi, Sector Coloana Auto, Exploatare Atelier Mecanic .
 • Calculează sporul de vechime și sporul de fidelitate .

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 01.03.2023.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanță de Urgență nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
 3. Legea nr.368/2022 – Legea Bugetului de Stat;
 4. Codul Administrativ;
 5. Codul Fiscal – Cap. Venituri din salarii;
 6. Legea nr.319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă;
 7. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.