CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE ECONOMIST ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA-COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare economice;
 • Experiență în domeniul financiar-contabil minim 3 ani ;
 • Cunoștințe privind prelucrarea automata a datelor.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Organizează și asigură ținerea corectă și la zi a evidenței contabile sintetice, analitice și subanalitice și a registrelor de contabilitate legale;
 • Organizează și urmărește circulația și păstrarea documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, potrivit legislației în vigoare;
 • Întocmește și urmărește realizarea BVC anual, trimestrial și lunar;
 • Întocmește balanța de verificare lunară și alte formulare periodice de sinteză;
 • Coordonează și urmărește acțiunea de inventariere a patrimoniului;
 • Exercitarea controlului financiar preventiv în baza competențelor acordate.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de naștere;
 9. copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs  pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 12.02.2019

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei, nr 129 A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată cu perioadă de probă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea contabilității nr.82/1991 republicată și actualizată;
 2. M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 3. nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar  preventiv;
 4. M.F.P.923/2014 Norme privind exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv:
 5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Legea nr.227/2015 privind codul fiscal,actualizată;
 7. HG .nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a noului Cod Fiscal;
 8. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice,republicată și actualizată;
 9. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor și capitalurilor proprii;
 10. Legea nr. 70./2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 11. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 13. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
 14. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizatîn active corporale și necorporale,republicată cu modificările și completările ulterioare.