CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA  

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

Asigurarea desfășurării activității juridice a Centrului Multifuncțional în conformitate cu normele legale și consilierea sub aspect juridic a Biroului Marketing, Vânzări,Organizare Târguri Și Expoziții elaborarea, implementarea și dezvoltarea  strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în proiectele de finanțare.

CERINȚELE POSTULUI:

 • Studii superioare juridice absolvite cu diploma de licență;
 • Să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
 • Cunoștințe IT – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă programul de lucru, procedurile interne ale biroului, prevederile Contractului Colectiv de Muncă,Regulamentului de Organizare și Funcționare,Regulamentului de Ordine Interioară a Codului de Conduită Etică;
 • Îndeplinește în mod corespuzător,din punct de vedere calitativ și cantitativ sarcinile de serviciu stabilite de șef Birou Marketing;
 • Respectă secretul de serviciu și confidențialitatea privind activitatea și beneficiarii din centru ,iar în relațiile cu mass – media respectă deciziile conducerii centrului;
 • Redactează, arhivează și contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părților,consimțământul,conținutul și data actelor încheiate;
 • Rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
 • Avizează respectarea strictă a legalității de către toate compartimentele la toate nivelele din unitate;
 • Avizează asupra legalității contractelor economice, actele juridice,precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a unității sau să aducă atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia și licitații;
 • Ține evidența legislației specifice;
 • Face cunoscute modificările cu privire la legislația în vigoare actualizată tuturor membrilor  biroului, dar și celorlalte compartimente;
 • Acordă consultații juridice;
 • Inițiază acțiuni judecătorești (acolo unde nu sunt respectate prevederile contractelor de închiriere);
 • Înaintează documente către birourile executorilor judecătorești în vederea formării dosarelor de executare;
 • Ține legătura cu biroul executorului judecătoresc în vederea stăruirii în executare și asigură participarea reprezentanților la acțiuni efective de executare silită împreună cu executorul și agenții de ordine;
 • Asigură crearea condițiilor organizatorice necesare executării silite ,ține registrul cu evidența hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile și regimul cu evidența executărilor silite;
 • Avizează referatele către Consiliul de Administrație în vederea încheierii de parteneriate, protocoale, acorduri de colaborare cu titlu gratuit, pe termen limitat, cu persoanele juridice fără scop lucrative,care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică,serviciilor publice;
 • În condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, întocmește un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale,în vederea refacerii actelor;
 • Ține evidența locurilor de muncă nou create din cadrul firmelor care închiriază spații din incinta celor 4 centre.
 • Se ocupă cu redactarea contractelor de închiriere privind înscrierea participanților la târguri și expoziții;
 • În ceea ce privește organizarea de târguri și expoziții se implică împreună cu ceilalți membri ai biroului pentru o mai bună desfășurare a evenimentelor;
 • Împreună cu Compartimentul Economic se asigură ca toți participanții la târguri și expoziții au achitat taxa de închiriere datorată, iar în ceea ce privește celelalte spații de închiriat din incinta celor 4 centre, se asigură ca locatarii plătesc chiria conform contractelor aferente  fiecărui spațiu, în caz contrar acționând conform prevederilor legale;
 • Cunoaște serviciile, procedura și spațiile de închiriat existente, se informează permanent și își înnoiește cunoștințele privind schimbările de tarife;
 • Întocmește caietele de sarcini și contractele aferente spațiilor de închiriat;
 • Își însușește, se informează și respectă deciziile, notele interne, procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate;
 • Respectă prevederile legislației în vigoare privind Protecția Muncii, PSI și Protecția Civilă;
 • Asigură interacțiunea cu celelalte compartimente într-o manieră politicoasă, în conformitate cu cerințele de lucru pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor;
 • Înștiințează șeful de birou în cazul în care a luat la cunoștință de existența unor nereguli, abateri care prejudiciază interesul centrului.
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciu fată de terți;
 • Se ocupă cu centralizarea și păstrarea tuturor documentelor juridice ce țin de birou, punând la dispoziție atunci când este nevoie orice document solicitat de către șef Birou Marketing;
 • Îndeplinește orice sarcină de serviciu stabilită de superiorul ierarhic, în termenii și condițiile impuse.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 • copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L. Craiova. Tipul probelor de concurs:  probă scrisă și interviu.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 22.06.2020

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei, nr 129 A.

Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată, cu perioadă de probă.

TEMATICA:

 • Codul Civil (2009) actualizat;
 • Codul de Procedură  Civilă (2013) actualizat;
 • Cod Penal și Cod de Procedură Penală – noțiuni de bază;
 • Codul Muncii actualizat;
 • Legea nr.554/2004 –actualizată – Legea Contenciosului Administrativ;
 • Legea nr.85/2014 – procedura insolvenței;
 • OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ.

BIBLIOGRAFIE:

 • Codul Civil (2009) actualizat;
 • Codul de Procedură  Civilă (2013) actualizat;
 • Cod Penal și Cod de Procedură Penală – actualizat;
 • Codul Muncii actualizat;
 • Legea nr.554/2004 –actualizată – Legea Contenciosului Administrativ;
 • Legea nr.85/2014 – procedura insolvenței;
 • OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ