CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI VACANTE DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL BUSINESS CENTER SUD CRAIOVA

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:

 • Elaborarea, implementarea și dezvoltarea strategiilor și politicilor de marketing în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în Proiectul de finanțare al Business Center Sud Craiova

CERINȚELE POSTULUI:

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

 • Respectă programul de lucru, procedurile interne ale biroului, prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară și Codului de Conduită și Etică;
 • Îndeplinește, în mod corespunzător, din punct de vedere calitativ și cantitativ sarcinile de serviciu stabilite de Directorul Business Center Sud Craiova
 • Este direct răspunzător de îndeplinirea atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în fișa postului
 • Întocmește periodic rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în Contractul de finanțare al Business Center Sud Craiova
 • Identifică și adoptă soluțiile optime de promovare a spațiilor de închiriat
 • Promovează imaginea Business Center Sud într-o manieră pozitivă, proactivă și orientate către client, având bune cunoștințe profesionale și respectând standardele de calitate
 • Se ocupă de promovarea și ocuparea spațiilor de închiriat existente în cadrul Business Center Sud
 • Cunoaște serviciile, procedura și spațiile de închiriat existente, se informează permanent privind schimbările de tarife
 • Respectă în totalitate procedura privind închirierea spațiilor din incinta Business Center Sud, organizând și participând la acțiunea de licitație
 • Propune actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor existente în baza unei fundamentări
 • Pune la dispoziția potențialilor clienți toate informațiile necesare în vederea închirierii spațiilor din cadrul Business Center Sud
 • Își însușește, se informează și respectă deciziile notele interne, procedurile și instrucțiunile de lucru actualizate
 • Respectă modelele de contract avizate de consilierii juridici prevăzuți în Organigrama Business Center Sud
 • Respectă prevederile legislațieiîn vigoare privind Protecția Muncii, P.S.I., și Protecția Civilă
 • Asigură interacțiunea cu ceilalți angajați într-o manieră politicoasă, în conformitate cu cerințele de lucru pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității
 • Înștiințează Directorul General în cazul în care a luat la cunoștințăde existența unor nereguli, abateri, care prejudiciază interesul Business Center Sud
 • Asigură confidențialitatea lucrărilor de serviciufață de terți
 • Se ocupă de înregistrarea documentelor în Registrul de intrări al Business Center Sud
 • În cazul în care angajatul se află în concediu de odihnă, concediu medical sau învoire, responsabilitățile sale vot fi preluate de un alt coleg în funcție de decizia Directorului Business Center Sud
 • Folosește timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șeful ierarhic
 • Salariatul îndeplinește orice sarcină de serviciu stabilită de Directorul Business Center Sud, în termenii și condițiile impuse.

Durata Contractului Individual de Muncă este nedeterminată, cu o normă de lucru de 2 ore/zi.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 •  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 •  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 •  curriculum vitae;
 • copie certificat de naștere;.
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Concursul se va desfășura conform Procedurii Operaționale de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul R.A.AD.P.F.L. Craiova.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă/test grilă și interviu-prezentare plan marketing. .

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 13.08.2021, ora 16,00.

            Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 16.08.2021, la sediul regiei.

            Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, în data de 17.08.2021, până la ora.14,00.

             Rezultatul soluționarii contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 17.08.2021.      

             Proba scrisă va avea loc în data de 18.08.2021, ora 12,30, la sediul regiei.                    

   TEMATICA:

 1. Noțiuni generale privind activitatea de marketing;
 2. Funcțiile marketingului;
 3. Principiile marketingului;
 4. Mediul de marketing;
 5. Segmentarea pieței;
 6. Analiza SWOT
 7. Organizarea departamentului de marketing;
 8. Responsabilitățile departamentului de marketing;
 9. Mix-ul de marketing;
 10. Strategia și planul de marketing;
 11. Elaborarea bugetelor de marketing;
 12. Tehnici de promovare și gestionare a imaginii;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Virgil Balaure – Marketing, Ed. Uranus, București 2003;
 2. Florescu C. – Marketing, Ed. Marhetes, Grup Academia de Marketing și Management, București 1992;
 3. Bird Drayton   – Marketing direct pe întelesul tuturor, ed I, 2007;
 4. N. Paina – Bazele Marketingului, Univ. Creștină ‘’Dimitrie Cantemir’’, Cluj Napoca, 1996;
 5. Pânzaru Florina – Manual de Marketing , ed. Ch. Beck, 2009.