CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE SPECIALIST MARKETING

CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE SPECIALIST MARKETING ÎN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL CRAIOVA

CERINȚELE POSTULUI:
• Studii superioare
• Calificare profesională în marketing – acreditat ANC
• Cunoștințe operare calculator – nivel avansat

PRINCIPALELE ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:
• Întocmește periodic rapoarte privind îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în Contractele de finanțare;
• Crearea și actualizarea unei baze de date cu clienți și posibili clienți;
• Planificarea și organizarea de evenimente în cadrul Centrului Multifuncțional Craiova;
• Elaborează bugete necesare organizării evenimentelor, in limitele bugetului general aprobat;
• Intocmeste Planul annual al evenimentelor ce se doresc a fi realizate in cadrul Centrului Multifunctional Craiova.
• Întocmește fișele de client și mapele pentru fiecare eveniment;
• Identifică soluțiile optime de promovare a spațiilor de închiriat și a evenimentelor organizate;
• Se ocupă de înscrierea participanților la târguri și expoziții, stabilind perimetrul în care agentul/clientul urmează să expună;
• Colaborează cu Departamentul Administrativ pentru o bună organizare și desfășurare a evenimentelor.

ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
d) copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazier judiciar din care să rezulte că nu există antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de naștere;
i) copie a certificatului de casătorie, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE:

1. Virgil Balaure – Marketing, Ed. Uranus, Bucuresti 2003
2. Florescu C. – Marketing, Ed. Marhetes, Grup Academia de Marketing si Management, Bucuresti 1992
3. Bird Drayton – Marketing direct pe intelesul tuturor, ed I, 2007
4. N. Paina – Bazele Marketingului, Univ. Crestina Dimitrie Cantemir, Cluj Napoca, 1996
5. Panzaru Florina – Manual de Marketing, ed. Ch. Beck, 2009

Concursul se va desfășura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu.
Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 08.02.2018
Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.
Durata contractului de muncă aferent postului este nedeterminată,cu perioadă de probă.