CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC MEDICINA MUNCII ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ

       CONDITIILE SI ACTELE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC MEDICINA MUNCII ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROTECȚIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ , MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ

      CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Licentiaţi studii superioare – Facultatea de Medicină -Medic Specialist – Medicina Muncii;
 • Abilităţi : adaptare, receptivitate, flexibitate;
 • Cunoștințe operare /programare pe calculator :MS Office

     RESPONSABILITĂTI:

 • Participă la identificarea factorilor de risc și la acțiunile de evaluare a acestora;
 • Organizeză activitatea de supraveghere a stării de sănătate a angajaților conform Legii 319/206, art 13 lit j,art 25 alin 2 și HG 1425/2006 modificată prin HG 955/2010,prin medici de medicina muncii;
 • Participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă;
 • Organizează primul ajutor și tratament de urgență;
 • Evaluează aptitudinea pentru munca angajaților;
 • Face recomandări de tip medical;
 • Consiliază angajatorul;
 • Întocmește rapoarte medicale;
 • Asigurarea managementului serviciilor medicale de medicina muncii.
 • Respectă regulamentele în vigoare:
 • respectă deciziile conducerii ierarhic superioare în toate situațiile ce vizează sarcinile de serviciu;
 • îndeplinește sarcinile specifice postului, precum și alte sarcini ce au legatura directa cu activitatea desfașurată, la solicitarea șefului direct, cu respectarea regulamentelor în vigoare;
 • respectă regulile de disciplina muncii stabilite prin Regulamentul Intern și instrucțiunile specifice;
 • respectă ROI, ROF, norme PSI si SSM, Contractul Colectiv de Muncă, Sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM si procedurile operaționale specifice postului.
 • menține permanent legatura cu celelate departamente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

ACTE NECESARE PARTICIPARII  LA CONCURS:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecţionări;
 4. copie a carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de nastere;
 9. copie a certificatului de casatorie, daca este cazul;

Concursul se va desfasura conform Regulamentului de concurs încadrare/promovare pentru ocuparea posturilor din cadrul  R.A.AD.P.F.L Craiova. Tipul probelor de concurs: probă scrisă și interviu. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Dosarele se depun la Registratura regiei până la data de 23.03. 2018, ora 16.

Data susținerii concursului se va afișa la sediul R.A.A.D.P.F.L Craiova din str. Brestei nr 129A.

BIBLIOGRAFIE:

 • HG 1169/2011 – Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrărilor;
 • HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sănătății lucrărilor;
 • Legea 319/2006 – Privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • HG 601/2007 – Privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității în muncă;
 • HG 557/2007 – Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinate și pentru salariații temporari încadrați la agenti de muncă temporară;
 • Legea 418 / 2004 – Pricind statutul professional specific medicului de medicina muncii;
 • OUG 96/2003 – Privind protecția maternității la locul de muncă;
 • HG 537/2004 – Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003;
 • HG 600/2007 – Privind protecția tinerilor la locul de muncă;
 • Legea 346/2002 – Privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • Ordin 450/ 2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002;
 • Ordin 825/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  346/2002;
 • HG 1091/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători ai echipelor de muncă;
 • HG 1092/2006 – Privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții biologici în muncă;
 • HG 1051/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor xare prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;
 • OUG 99/2000 – Privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.